Bijdrage benoeming nieuw lid Dagelijks Bestuur


13 september 2017

Voorzitter,

onze fractie zit toch wel behoorlijk in zijn maag met deze voordracht. De brief van de VVD over het proces leidende tot de voordracht van een extern DB lid is wel erg summier. Waarom is er na de aankondiging van Mw. Hoog om per 14 juni haar werkzaamheden gekozen om halsoverkop een nieuwe AB lid te installeren? Reeds op 21 juni is de heer Wieringa geïnstalleerd, terwijl conform het Reglement voor Waterschap AGV Artikel 12 lid 2 het ontslag een maand ná de mededeling pas ingaat. Volgens de Kieswet Artikel W 1 vangt de termijn van 14 dagen waarin de voorzitter van het kiesbureau een vervangend algemeen bestuurslid moet benoemen pas aan op het moment dat het ontslag op eigen initiatief ingaat. Dat betreft dus een periode van zes weken waarin VVD en de coalitiepartners met de zittende VVD leden, de kandidaten die nog resteren op de VVD lijst en AB leden van andere fracties, coalitie dan wel oppositie, hadden kunnen overleggen hoe de plek van mw. Hoog in te vullen. Dan had dhr. Smit wellicht als AB lid geïnstalleerd kunnen worden, in plaats van dhr. Wieringa, wie ik overigens zijn plek niet misgun.

Wat onze fractie betreft is er een heldere uitleg nodig van de VVD, coalitie en het DB waarom het onmogelijk is gebleken binnen de zittende AB leden tot een nieuw DB lid te komen, en waardoor deze van buiten gehaald moet worden. Wat waren die "allerlei redenen" waarom de zittende VVD AB-leden niet het opstapje naar DB-lid wilden nemen? Zoals collega Evert de Jong, met zijn achtergrond in financieel interim management en ervaring als wethouder toch wellicht ook een goede kandidaat? En toen duidelijk werd dat er geen AB-lid te porren was om de portefeuille van mw. Hoog over te nemen, waarom is er toen niet gekozen om de portefeuille te verdelen onder de zittende DB-leden? En aangezien de VVD toch van de centen is, is er nagedacht over de extra personeelskosten die dit hele echec met zich meebrengt?

Voorzitter, al met al kent dit hele proces tot nu toe alleen maar verliezers. We zijn een gewaardeerde collega kwijtgeraakt in mw. Hoog. En nu is er een externe kandidaat voorgedragen die wij als AB leden niet kennen, en die wat onze fractie betreft in een weinig benijdenswaardige situatie terecht komt dat er meer vraagtekens te plaatsen zijn bij zijn benoeming dan dat we sec kunnen kijken naar zijn kwalificaties. Onze fractie is dan ook erg benieuwd naar de uitgebreide toelichting op het proces, en zal op basis daarvan individueel besluiten voor welke kandidaat we gaan stemmen: die voorgedragen door de VVD en een beetje zuinigjes door de coalitie, of de kandidaat aangedragen via de oppositie partijen. En gelukkig is er íets te kiezen...!

Dank u.

Jeroen Brink | Fractievoorzitter Partij voor de Dieren