Bijdrage startnotitie "Ronde Hoep"

Voorzitter,

de Partij voor de Dieren vraagt aan het Dagelijks Bestuur om zowel bij het inrichtingsplan als ook bij de stimuleringsregeling de regierol op zich te nemen om de verduurzaming van de landbouw gestalte te geven. Een stimuleringsregeling die bewoners de mogelijkheid biedt om, zoals te lezen valt, naar eigen inzicht en planning, beschermende maatregelen te treffen is ons inziens geen goed idee.

De tijd van vrijblijvendheid is definitief voorbij. Zelfregulering in de veehouderij heeft niets goeds gebracht. U zult zeggen: ‘ Ja maar deze startnotitie handelt over veiligheid en de daarbij behorende beschermende maatregelen’. Maar deze problematiek moet in breder perspectief beschouwd worden!  In de Ronde Hoep liggen grote kansen en grote verplichtingen voor het Dagelijks Bestuur om, meer dan nu het geval is, sturend te gaan acteren dan het inrichtingsplan en de stimuleringsregeling voorstaat.

Het vernatten van de polder door een aangepast peilbesluit behoort immers ook tot regulier waterbeheer, zo is ook in dit stuk te lezen. Op deze wijze kan, in combinatie met de subsidieregeling voor Agrarisch Waterbeheer, een transitie gemaakt worden naar duurzame vormen van landbouw.  De business case voor bijvoorbeeld de teelt van lisdodde is uitstekend, zo bleek op het veldcongres Natte Teelt dat onlangs in Zegveld gehouden werd.

De SER concludeerde zeer onlangs in haar rapport ‘Versnelling duurzame veehouderij’ dat versneld ingrijpen in de huidige veehouderij noodzakelijk is. De overheid moet een krachtige regierol op zich nemen en alleen de ‘voorhoede’, naar schatting zo’n 30% van de veehouders, zou ondersteund moeten worden. De rest zou in staat moeten worden gesteld om te stoppen. De Partij voor de Dieren is het eens met deze aanbevelingen van de SER. Eveneens met de conclusie dat de tijden van zelfregulering en goede voornemens voorbij zijn.

Daarom roep ik namens de fractie van de Partij voor de Dieren  het Dagelijks Bestuur op om een krachtige regierol in de polder Ronde Hoep op te pakken en zodoende in lijn te komen met de grote transities naar verduurzaming die in onze samenleving plaats vinden. Ik dank u voorzitter.


Tijdens de pauze kwam inspreker namens LTO, dhr Keja, geagiteerd als door een wesp gestoken op mij af. Met zwaaiende wijsvinger op korte afstand van mij: “Wat weet jij nou van de polder Ronde Hoep? Ben je er wel eens geweest dan? Je praat ergens over waar je niets van weet. De boeren in de Ronde Hoep zijn duurzaam bezig.”

Ik vertelde hem dat ik regelmatig een rondje Ronde Hoep doe op de racefiets, en in de polder zo ver het oog reikt alleen maar twee soorten gras zie terwijl een duurzaam gehouden weidelandschap  kruidenrijk is en een grote biodiversiteit kent…


Peter van der Kraan