Bijdrage “Visie Muskus­rat­ten­beheer West en Midden Nederland 2017-2020”


21 juni 2017

Op woensdag 21 juni 2017 is de nieuwe “Visie Muskusrattenbeheer West en Midden Nederland 2017-2020” besproken in de Algemeen Bestuur vergadering van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Namens de fractie Partij voor de Dieren heeft fractievoorzitter Jeroen Brink onderstaande bijdrage gegeven.

Tijdens de bespreking is door Water Natuurlijk een amendement ingebracht om de visie niet vast te stellen maar er als algemeen bestuur slechts 'kennis van te nemen'. Als fractie PvdD hebben wij dit amendement gesteund, onze stemverklaring hierbij luidde als volgt:

Als fractie van Partij voor de Dieren ondersteunen wij dit amendement. Niet omdat we nou zo blij zijn met muskusratten beheer in het algemeen, of het doorgaan op de ‘beheer’ route waar we nu op zitten. Maar wel omdat dit op dit moment het hoogst haalbare is om de voorliggende visie niet vast te stellen, waarmee we de facto akkoord zouden geven voor en continueren van het huidige ‘beheer’ en het zo snel mogelijk inzetten op starten met en onderzoeken van ‘complete verwijdering’. We maken met dit amendement dan gelukkig ook een forse pas op de plaats en scheppen ruimte voor ons als bestuur om na afloop van de landelijke Veldproef en een beeldvormende sessie tot een goed onderbouwd en beargumenteerd en van feiten voorzien visie te komen.


Bijdrage

Voorzitter,

Een kleine maand geleden hebben we de nieuwe visie muskusrattenbeheer besproken in de commissie. Er bleek breed draagvlak te zijn voor de nieuwe visie, eigenlijk hadden alleen Water Natuurlijk en onze fractie een kritische noot over de visie. Niet eens zozeer inhoudelijk, de ambitie tot ‘complete verwijdering’, maar meer over het proces en de onderbouwing van de keuzes gemaakt in de visie.

In ons fractieoverleg een week na de commissie vergadering hebben we het vanzelfsprekend gehad over deze visie en hoe nu verder. Hierbij maakte collega Van Lierop een hele wezenlijke opmerking, namelijk dat de besluitvorming op dit dossier door veel fracties gemaakt lijkt te worden op een onderbuikgevoel in plaats van op een feitelijke en rationele afweging. Wat natuurlijk bijzonder is, want als er één partij altijd wordt weggezet als niet rationeel, dan is het de Partij voor de Dieren wel, en nu blijkt dat wij spontaan zo rationeel mogelijk proberen om te gaan met dit dossier!

Want er ligt nu een visie waarin ons Algemeen Bestuur geen enkele zeggenschap gehad heeft. Er wordt verwezen naar de bijeenkomst in september 2016 in Bodegraven. Maar dat was geen beeldvormende sessie voor ons als bestuurders, maar eerder een beeldvormende sessie voor de ambtelijke en uitvoerende organisatie van het samenwerkingsverband, MRB WMNL. Als aanwezige verwerp ik dan ook elke notie dat er daar beeldvorming plaats heeft kunnen vinden. Er liepen veel muskusrattenbeheerders rond die allemaal zeiden ‘muskusratten beheren is de beste en enige optie’. Ja, zo lust ik er nog wel één. Ook de reactie van MRB WMNL richting Dierenbescherming onderschrijven wij derhalve niet als de heer Poelmann schrijft ‘de opbrengst [van de bijeenkomst in Bodegraven] heeft als basis gediend voor de huidige visie.’ Dat de muskusrattenbeheerders graag gehoord willen hebben en als voldongen feit neerleggen dat er gedurende die bijeenkomst een groot draagvlak zou zijn voor ‘complete verwijdering’ onderschrijven we dan ook niet.

Voorzitter, hierdoor is de visie echter wel nogal eenzijdig opgesteld, ik druk mij voorzichtig uit, zoals ook de Dierenbescherming, Faunabescherming en Bont voor Dieren opmerken. Er is al een lange termijn ambitie neergelegd, ‘complete verwijdering’, terwijl er nog onderzoek gedaan moet worden of een dergelijke ambitie haalbaar is! Tunnelvisie wordt dit terecht genoemd. Want mogelijke andere alternatieven om het doel van muskusratten beheer te behalen, namelijk veiligheid, worden compleet buiten beschouwing gelaten. Vergelijk dat eens met ons ‘Masterplan RWZI’, waarbij we als Algemeen Bestuur meerdere keren hebben kunnen meedenken over allerlei aspecten, en waarbij in het bestuursvoorstel uiteindelijk nog een behoorlijk aantal scenario’s overbleven om uit te kiezen. Ons pand was te klein geweest wanneer in het bestuursvoorstel uiteindelijk maar één scenario was overgebleven, zonder onderbouwing van de financiële aspecten, zonder onderbouwing hoe de gekozen oplossing dan inhoudelijk aan de doelstelling zou bijdragen. Maar bij levende dieren als muskusratten lijkt dat er minder toe te doen. Een continu gevoed onderbuikgevoel dat het om ‘ratten’ gaat, dat die eng zijn, dat ze levensgevaarlijk zijn voor mens en dier lijkt voldoende te zijn voor de meeste leden om aan het ontbreken van argumenten en feiten voor waarom déze visie de beste is voorbij te gaan.

Voorzitter, op basis van al deze constateringen hebben wij dan ook een fors aantal vragen gesteld, omdat het in het geval van muskusratten beheer ten enenmale ontbreekt aan de benodigde gegevens, feiten, om tot een afgewogen besluit te kunnen komen. Water Natuurlijk haalde dat punt ook terecht aan in hun bijdrage in de commissie. We zijn dan ook erg blij met het amendement van Water Natuurlijk, en steunen dat van harte. Wel willen we graag van de portefeuillehouder een harde toezegging dat wij als Algemeen Bestuur net als bij andere dossiers op een eerder moment betrokken worden bij de mogelijke richtingen die we op kunnen, dit middels een beeldvormende sessie met een brede aanwezigheid van experts en belanghebbenden rondom muskusratten beheer, in plaats van alleen muskusrattenbeheerders. En wij willen als Partij voor de Dieren fractie best zo’n bijeenkomst organiseren, dus we vernemen graag hoe wij aan een succesvolle bijeenkomst kunnen bijdragen.

Dank u.


Amendement

De tekst bij besluit 1. ‘de Visie Muskusrattenbeheer West en Midden Nederland 2017-2020 vast te stellen.’ te wijzigen in

‘Kennis te nemen van de Beleidsvisie Muskusrattenbeheer West en Midden Nederland 2017-2020 en het samenwerkingsverband te verzoeken om zo spoedig mogelijk een definitieve visie ter goedkeuring aan de aangesloten waterschappen voor te leggen, waarin de volgende aspecten verder onderbouwd en uitgewerkt zijn:
a) consequenties veldproef uitgewerkt in nieuwe strategie, zoals doorgaan zoals we doen, inspanning verminderen of total removal;
b) een beschouwing over de vermeden schadekosten door muskusratten te bestrijden;
c) zin en onzin van preventieve maatregelen;
d) impact/businesscase van strategie 'total removal', incl kosten inzet, kans van slagen etc;