Natuur voorop stellen


Natuurlijk: plaats het kost­baarste wat er is centraal

De natuur met haar verscheidenheid aan planten, dieren en ecosystemen is het waardevolste dat er is; biodiversiteit levert zuurstof, schoon water, een stabiel klimaat en vruchtbare grond en vormt zo de basis van het leven. Het is onze plicht om te zorgen voor een leefbare aarde, nu en in de toekomst.

In Nederland staan natuur en biodiversiteit onder grote druk. Natuurgebieden worden opgeofferd voor asfalt, bedrijventerreinen en stedenbouw. Vermesting en verdroging, vooral als gevolg van de intensieve landbouw en de vee-industrie, brengen de overgebleven natuur veel schade toe. Van de oorspronkelijke biodiversiteit is in Nederland nog slechts 15% over. Daarnaast heeft Nederland een belangrijk aandeel in de vernietiging van de natuurlijke rijkdommen elders op aarde. De grootschalige import van soja als voedsel voor de honderden miljoenen dieren in de Nederlandse vee-industrie gaat ten koste van tropisch regenwoud en oerbossen.

Ook de natuur in de Nederlandse wateren is er slecht aan toe. Landbouwgif en meststoffen in rivieren, sloten en meren verstoren de ecologie onder water. Overbevissing heeft de Noordzee en de Waddenzee ernstig aangetast. Visserijtechnieken waarbij de bodem van de zee wordt omgeploegd om vissen in de netten van vissers te jagen, brengen grote schade toe aan de zeebodem. Veel vissoorten worden met uitsterven bedreigd.

Natuur voorop stellen

Wat we hebben bereikt

  • Beschermingsmaatregelen tegen overbevissing Noordzee

    Het Europees Parlement wil overbevissing tegengaan met beschermingsmaatregelen. Zo mag er nooit boven het niveau van de Maximale Duurzame Opbrengst(MDO) gevist worden. Ook als er op het niveau van MDO gevist wordt, blijft de druk op vispopulaties groot. De plannen zouden zich niet alleen moeten richten op hoe de mens het maximale uit zee kan halen, maar herstel en behoud van marine-ecosystemen zou het primaire doel moeten zijn.

  • Einde aan de jachtprivileges in Kroondomein Het Loo

    Kroondomein Het Loo wordt het hele jaar opengesteld voor bezoekers. Dat betekent een einde aan de jachtprivileges voor koninklijke jachtgezelschappen tussen 15 september en 25 december. Leden van de koninklijke familie jagen jaarlijks tijdens de sluiting van het Kroondomein buiten het zicht van publiek op onder andere wilde zwijnen, edelherten en reeën. Sinds de oprichting van de PvdD strijdt de partij al tegen de jaarlijkse sluiting en met het aannemen van onze motie is er eindelijk openheid in Het Loo.

  • Productieafspraken over plastic-verpakkingen

    Er komen duidelijke productieafspraken over plastic verpakkingen, zodat recycling beter en eenvoudiger wordt. Bij het productieproces van plastic valt nog heel veel winst te behalen, meer dan bij scheiding van afval achteraf. De verpakkingsindustrie gebruikt zeker 250 soorten plastics in verpakkingen, waarvan slechts een klein deel gerecycled kan worden. De Partij voor de Dieren vindt dat het aantal soorten plastic flink teruggebracht moet worden zodat recycling veel eenvoudiger wordt. De kwaliteit van plastics moet beter en uniformer.

Gerelateerd

Moties Vragen Nieuws