Industrie fabriek vervuiling

De vervuiler betaalt

Het belastingstelsel is niet meer van deze tijd. De Partij voor de Dieren wil een eerlijk systeem waarbij verbruikers en vervuilers van water gaan betalen.

Het waterschap moet daarom pleiten voor een nieuw belastingstelsel. Daarbij betalen burgers niet langer een vast bedrag per bewoner van een huishouden (‘vervuilingseenheden’), maar wordt betaald op basis van hun daadwerkelijke waterverbruik. Het waterverbruik wordt progressief belast, zodat grootverbruikers zoals landbouw en industrie zwaarder worden belast. Natuurterreinen moeten worden vrijgesteld van de belasting.

De waterschappen pleiten daarvoor bij de Tweede Kamer en Unie van Waterschappen. Zolang er nog geen nieuw belastingsysteem is, zet het waterschap zich ervoor in om de belastingen zo eerlijk en milieuvriendelijk mogelijk te maken.

De vervuiler betaalt

Watersysteemheffing

Het ingezetenendeel van de waterschapsbelasting (het deel dat door burger wordt betaald) wordt zo laag mogelijk.

De wegenheffing wordt betaald door burgers, bedrijven en boeren; natuurterreinbeherende organisaties worden hiervan vrijgesteld.

Huishoudens

Burgers in financiële nood krijgen hun waterschapsbelasting kwijtgescholden. Het waterschap zorgt dat het eenvoudig wordt voor burgers om van deze mogelijkheid gebruik te maken.

Het waterschap pleit ervoor dat burgers niet langer een vast bedrag per bewoner van een huishouden (‘vervuilingseenheden’) maar wordt betaald op basis van hun daadwerkelijke waterverbruik.

Subsidieregelingen voor groen-blauwe initiatieven van bewoners worden uitgebreid.

Partnerschappen

Het waterschap herziet zijn financiële partnerschappen. De banden met bedrijven die zich schuldig maken aan dierenleed, milieuvervuiling, klimaatverandering, ontbossing of fossiele verdienmodellen worden verbroken.

Ketenverantwoordelijkheid

Bij de aanbesteding en inkoop van producten en diensten en bij het verlenen van subsidies worden harde duurzaamheidscriteria gesteld over bijvoorbeeld CO₂-uitstoot, biodiversiteit, gifgebruik, dierenwelzijn, fairtrade-handel, goede arbeidsomstandigheden en circulaire en lokale economie.

Gezuiverd afvalwater

Het waterschap gaat onderzoeken hoe het effluent (gezuiverd afvalwater) duurzaam kan worden gebruikt als grondstof. Het zou bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden in industriële processen waarvoor nu nog schoon water wordt gebruikt.

Circulariteit

De rioolwaterzuiveringen van het waterschap worden echt grondstoffenfabrieken. Bij de keuze welke grondstoffen gewonnen worden staat niet het verdienmodel voorop, maar de maatschappelijke waarde van het terugwinnen van stoffen, waaronder fosfaat.