Stemmen

Echte democratie

Het werk van het waterschap gaat iedere inwoner aan. Het waterschap is er voor mensen in het buitengebied, maar ook voor mensen die in de stad wonen. Toch wordt dit niet door iedereen zo beleefd.

De Partij voor de Dieren wil dat het werk van het waterschap transparanter wordt en dat iedere inwoner gelijke mogelijkheden heeft om kennis te nemen van en invloed uit te oefenen op de besluiten van het waterschap.

Er moet geen ruimte zijn voor de lobby van grootvervuilers. Burgers moeten het heft weer in eigen handen krijgen.

Echte democratie

Afschaffen geborgde zetels

Het waterschap pleit bij de landelijke politiek en de Unie van Waterschappen voor het volledig afschaffen van geborgde zetels.

Zolang er nog geborgde zetels zijn dringt het waterschap er bij de provincie op aan dat minstens de helft van de zetels in de categorie ‘ongebouwd’ wordt ingevuld door vertegenwoordigers van koepelverenigingen voor biologische en/of natuur inclusieve landbouwers.

Transparantie

Het waterschap houdt een register bij van de organisaties en bedrijven die bij hen lobbyen, deelt dit actief met het waterschapsbestuur en maakt dit voor burgers inzichtelijk.

De stukken en besluiten van het waterschap zelf worden allemaal openbaar gemaakt. Vergaderingen zijn altijd openbaar toegankelijk en kunnen ook via een livestream worden bijgewoond.

Niet-financiële belangen

Wanneer het waterschap belanghebbende organisaties betrekt bij beslissingen, worden daarin de belangen van dieren, natuur en milieu minstens zo goed meegenomen als andere belangen. Zo worden natuurverenigingen, dierenwelzijnsorganisaties en biologische boeren actief betrokken.

Participatie

Het waterschap evalueert zijn participatietrajecten om te achterhalen of alle verschillende bevolkingsgroepen gehoord zijn, en formuleert verbeterpunten wanneer dit niet zo is.

Informatie die vanuit het waterschap wordt verstrekt is zoveel mogelijk geschreven op taalniveau B1, wat door de meeste inwoners wordt begrepen.

Diversiteit en inclusie

Het waterschap hanteert streeft een personeelsbestand na dat een goede afspiegeling is van de maatschappij en voert proactief beleid om ook mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Er wordt zo min mogelijk extern personeel ingehuurd.

Het waterschap biedt inclusieve arbeidsvoorwaarden. Het waterschap breidt de duur en de vergoeding van het ouderschapsverlof uit voor alle ouders. Kantoren en vergaderlocaties zijn rolstoelvriendelijk ingericht en houden rekening met neurodiversiteit (bijvoorbeeld mensen die erg gevoelig zijn voor prikkels).

Privacy

Gegevens die het waterschap publiceert zijn nooit herleidbaar tot individuele personen. Ook bij metingen door drones en op het rioolwater wordt rekening gehouden met de privacy.