Muskusrat waterkonijn

Dierenrechten en dierenwelzijn

Alle levende wezens horen vrij te zijn en naar hun aard te kunnen leven. Dat geldt ook voor dieren die in en rond het water leven.

Het waterschap moet daarom rekening houden met de belangen van alle dieren bij het ontwerpen, inrichten en aanleggen van dijken en het watersysteem.

Dat gebeurt nu nog te weinig. Dieren worden vaak de dupe van beslissingen die in het waterschap worden genomen, van muskusratten tot vissen.

De Partij voor de Dieren vindt dat het waterschap in al zijn beleid de intrinsieke waarde en bescherming van in het wild levende dieren moet waarborgen. De dieren moeten zoveel mogelijk met rust worden gelaten. In plaats van het bestrijden van dieren die overlast zouden veroorzaken, voorkomen we schade met een preventief beleid.

Dierenrechten en dierenwelzijn

Gehouden dieren

Het waterschap is terughoudend met het inzetten van grazende dieren voor het natuurlijk onderhoud van beplanting, zoals geiten die riet eten. Dieren die hiervoor ingezet worden, verdienen een goed leven en worden niet geslacht.

Jacht

Het waterschap stopt met de verhuur van jachtrechten op zijn terreinen. Het afschieten van dieren in het kader van zogenaamd “populatiebeheer” of schadebestrijding wordt beëindigd.

Het waterschap maakt geen gebruik van provinciale vrijstellingen voor het opzettelijk mogen doden van dieren op zijn terreinen.

Vissen

Stuwen en gemalen worden visveilig gemaakt, bijvoorbeeld door het aanleggen van een vispassage. Uiteindelijk worden alle wateren van het waterschap zodanig verbonden dat er geen beperkingen zijn aan de migratie van vissen.

Het waterschap stopt met de verhuur van zijn visrechten en met het inrichten van hengelplaatsen, of deze nou door belastingbetalers of op eigen kosten van de hengelaars worden aangelegd.

Gravende dieren

Het waterschap stopt met het doden van gravende dieren. In plaats daarvan treft het diervriendelijke en duurzame preventieve maatregelen om kwetsbare dijken en kades te beschermen, zoals het aanbrengen van gaas, en intensiveert het de controle op schade, waardoor de veiligheid wordt gegarandeerd.

Zolang er nog dieren worden gedood rapporteert het waterschap jaarlijks hoeveel dieren het heeft gedood of laten doden, om welke reden, op welke manier en of er bijvangst is geweest.

Leefomgeving dieren

Het waterschap staat geen vormen van recreatie toe op zijn wateren en terreinen die het water vervuilen, de natuur verstoren of waarbij dieren worden gebruikt. Voorbeelden daarvan zijn paardrijden, quads en waterscooters.

De belangen en zorg voor dieren worden meegenomen in de calamiteitenplannen die het waterschap opstelt.

Plantaardig voedsel

Het waterschap hanteert bij catering en in bedrijfsrestaurants het ‘carnivoor, geef het door’ principe. En er wordt een volgende stap naar volledig plantaardig gezet. Daarnaast wordt er zoveel mogelijk met biologische en lokale producten gewerkt.