Vleermuis in boom site

Herstel natuur en biodiversiteit

Nederland heeft een verscheidenheid aan prachtige natuurgebieden.

Voor een grote biodiversiteit en een evenwichtig ecosysteem is het belangrijk dat natuurgebieden aan elkaar worden verbonden. Nederland is een echt waterland, waar wateren en oevers een belangrijke verbinding kunnen vormen.

Daarom wil de Partij voor de Dieren dat het waterschap actief zorgt voor meer natuur.

Herstel natuur en biodiversiteit

Cultureel erfgoed

Cultureel erfgoed biedt aanknopingspunten voor educatie. Het waterschap gebruikt die aanknopingspunten voor voorlichting over de klimaat- en biodiversiteitscrisis. Zo kunnen we leren van hoe de bouw van watermolens in de 18e eeuw ertoe leidde dat de zalm bijna uitstierf.

Robuust ecosysteem

Er wordt ingezet op het versterken van het ecosysteem. Een robuust ecosysteem kan de komst van uitheemse soorten beter aan en komt weer in balans.

Het waterschap scherpt het biodiversiteitsherstelplan aan. Daarin wordt onder meer in kaart gebracht welke bedreigde soorten er in het beheersgebied leven en beschreven welke maatregelen genomen worden om deze soorten duurzame overlevingskansen te bieden.

Natte natuur

Het waterschap zet alles op alles om over gronden te beschikken die nodig zijn voor de aanleg van natte natuur. Het waterschap koopt aantrekkelijke ruilgronden aan, stimuleert boeren tot natuurontwikkeling op hun eigen grond, en ook gedwongen maatregelen, waaronder uitkoop, worden daarbij niet geschuwd.

Het waterschap biedt subsidiemogelijkheden voor grondeigenaren die maatregelen nemen om de sponswerking van de bodem te verbeteren.

Bomen kap

Bomen worden alleen gekapt als zij een gevaar vormen voor de waterkering en als er geen minder ingrijpende alternatieven zijn. Wanneer het waterschap bomen kapt, worden deze altijd gecompenseerd. Herplant mag niet worden uitgesteld of worden afgekocht met geldstortingen in een bomenfonds. Bomen worden vervangen door inheemse soorten van gelijke of grotere ecologische waarde.

Natuurvriendelijke oevers

Bij het versterken van waterkeringen wordt er geïnvesteerd in groene dijken met duurzaam beheer en lage onderhoudskosten. Bloem- en kruidenrijke dijken, waar weinig gemaaid wordt en waar meststoffen geweerd worden, zijn goed voor biodiversiteit en voor de stevigheid van de dijk.

Bij renovatie en herstel worden kades zoveel mogelijk met een flauw aflopend talud aangelegd, de zogenaamde natuurvriendelijke oevers.

Klimaatneutraal

Uiterlijk in 2030 stoot het waterschap niet of nauwelijks broeikasgassen meer uit en compenseert het de eventuele resterende uitstoot (‘klimaatneutraal’).

Het waterschap claimt zijn regierol op het gebied van aquathermie (het opwekken van warmte uit water) om te kunnen garanderen dat het de onderwaterecologie ten goede komt.