Water oppervlaktwater

Natuurlijk waterpeil

Op veel plekken wordt het waterpeil kunstmatig laag gehouden. Dat gebeurt om intensieve landbouw mogelijk te maken en om bebouwd gebied droog te houden.

Deze lage peilen zorgen voor bodemdaling. Daardoor belanden we in een vicieuze cirkel: het waterpeil moet steeds verlaagd worden en de bodem daalt steeds meer. Dit is onhoudbaar. Bovendien zorgt de bodemdaling in veenweidegebieden voor hoge uitstoot van broeikasgassen. Maar liefst 4% van de Nederlandse CO2-uitstoot komt uit veengebieden (evenveel als twee miljoen auto’s).

De Partij voor de Dieren wil het tij keren. De functie van het gebied (landbouw of natuur) moet volgen uit het waterpeil, niet andersom.

Natuurlijk waterpeil

Bodemdaling

Het waterschap moet actief ingrijpen om de effecten van klimaatverandering en bodemdaling ongedaan te maken.

Het waterschap kiest voor flexibel peilbeheer met hogere waterpeilen en grotere peilgebieden met minder versnippering. Waar dit kan, laten we water zo natuurlijk mogelijk afstromen.

Het waterschap wijst gemeenten en provincies op de geschiktheidskaart voor woningbouw, dient zienswijzen in op omgevingsplannen en dringt erop aan om ‘Water en Bodem Sturend’ te maken.

Waterberging

Het waterschap legt actief waterbergingen aan. Deze waterbergingen krijgen tevens een natuurfunctie en bevatten voldoende vluchtheuvels voor dieren.

Het waterschap stelt subsidies beschikbaar voor maatregelen die de afwatering verbeteren, zoals voor het vervangen van stenen door planten, voor het aanleggen van groene gevels en daken op gebouwen en voor het creëren van bloemrijke wadi’s. Zo wordt hemelwater opgevangen en infiltreert het langzaam in het grondwater.

Wateronttrekkingen

Er komt een algemene vergunningplicht voor het onttrekken van grond- en oppervlaktewater. Daarvoor gelden scherpe voorwaarden, waaronder een maximum voor wateronttrekking, om verdroging te voorkomen.

Verzilting

In de buurt van de zee kan verzilting van landbouwgrond optreden. Het watersysteem wordt niet langer doorgespoeld met zoet water om dit te voorkomen. Het waterschap gaat de landbouwsector aanmoedigen om over te schakelen naar gewassen die bestand zijn tegen verzilting.

Onderwaterdrainage

Het waterschap spreekt zich uit tegen onderwaterdrainage, waarbij veenweides vol gelegd worden met ondergrondse buizen om ze van binnenuit nat te houden. Dit is een kostbare technologie die vooral wordt gebruikt om onhoudbare landbouwpraktijken te kunnen voortzetten.

Natte teelt

Het waterschap helpt boeren bij het overschakelen naar andere landbouwmethoden die passen bij hogere waterstanden, bijvoorbeeld door omschakeling naar gewassen die goed in natte gebieden groeien (‘natte teelten’).