Amen­dement Het delen van beeld­ma­te­riaal uit openbare verga­de­ringen toestaan


9 juli 2020

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht in vergadering bijeen op 2 juli 2020, vanwege besluitvorming over de Werkwijze AB-DB: Reglement van Orde, vergaderrooster en bestuurskalender.

Constaterende dat:

In het Reglement van Orde wordt opgenomen dat er voor het plaatsen van foto’s of filmpjes op social media aan alle deelnemers van de vergadering toestemming gevraagd moet worden.

Tweede Kamerleden ook steeds vaker gebruik maken van social media en daar beeldmateriaal van openbare vergaderingen plaatsen en dat social media steeds meer een mainstream kanaal wordt om verantwoording af te leggen aan de kiezer.

Overwegende dat:

Er gekozen volksvertegenwoordigers in het algemeen bestuur zitten die via social media de mogelijkheid moeten hebben met beeldmateriaal (foto’s of filmpjes) verslag te doen van hetgeen in een openbare commissie- of AB-vergadering (die ook via de livestream te volgen zijn) besproken wordt.

Besluit:

Artikel; 2.14 lid 2 met de volgende tekst:

Wanneer AB-leden of duo-leden voor gebruik op social media of anderszins foto’s maken of geluid- of beeldopnamen dienen zij zich voorafgaand te vergewissen van de openbaarheid van het besprokene en de bereidheid tot medewerking van de overige vergaderdeelnemers. Dit geldt in het bijzonder voor tijdens de vergaderingen gedeelde presentaties.

Te wijzigen in:

Bij het maken van beeld- of geluidsopnames zijn (vergader)deelnemers zich bewust van de openbaarheid of vertrouwelijkheid van het besprokene. AB-leden en duo-leden zijn zich bewust van hun volksvertegenwoordigende rol tijdens openbare vergaderingen, wat betekent dat, anders dan bij insprekers of medewerkers, AB-leden en duo-leden zonder voorafgaande toestemming gefotografeerd of gefilmd kunnen worden voor gebruik op social media of anderszins.

En gaat over tot de orde van de dag.

J.F. Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren)
A. Mulder (Partij voor de Dieren)
M. Pontier (De Groenen)


Status

Aangenomen

Voor

Christen Unie, DeGroenen, Natuurterreinen, PvdA, CDA, WaterNatuurlijk, PvdD

Tegen

VVD, Bedrijven, Ongebouwd