Amen­dement Motie indienen door 1 lid


9 juli 2020

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht in vergadering bijeen op 2 juli 2020, vanwege besluitvorming over de Werkwijze AB-DB: Reglement van Orde, vergaderrooster en bestuurskalender.

Constaterende dat:

In het Reglement van Orde is opgenomen dat een motie naast de indiener door ten minste twee andere leden ondersteund moet worden.

Overwegende dat:

Het wenselijk en democratisch is dat ieder lid van het algemeen bestuur een motie moet kunnen indienen;

inmiddels 11 waterschappen, zoals de Stichtse Rijnlanden, Rivierenland en Hollands Noorderkwartier, hebben geregeld dat een motie door 1 lid kan worden ingediend.

Besluit:

De volgende tekst in artikel 2.23 lid 2 te schrappen: “en door tenminste twee andere leden te worden ondersteund”.

En gaat over tot de orde van de dag.

J.F. Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren)
H. Massop (Natuurterreinen)
M. Pontier (De Groenen)


Status

Verworpen

Voor

Tegen