Motie beleid muskus­rat­ten­be­strijding en -preventie


25 november 2010

Het Algemeen Bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, in vergadering bijeen op 25 november 2010 ter bespreking van de begroting.

Kennis genomen hebbende van de begroting 2011.

Constaterende dat:

Muskusrattenbestrijding met ingang van 2011 voor rekening komt van de waterschappen.

Overwegende dat:
- het wenselijk is om als waterschap een eigen beleid te op te stellen en uit te voeren;
- het uitgangspunt is om de overlast en schade door muskusratten zo beperkt mogelijk te laten zijn teneinde veiligheid van de waterkeringen niet in gevaar te brengen;
- het collegeprogramma AGV 2009-2013 een dierenwelzijnsparagraaf bevat;
- de Landelijke Coördinatiecommissie Muskusrattenbestrijding van mening is dat onderzoek naar muskusrattenbestrijding relevant is om nieuwe inzichten te verkrijgen om zowel de veiligheid te vergroten, de kosten te beperken en het dierenwelzijn te verbeteren;
- preventie wellicht een grotere rol kan spelen
- door verschillende waterschappen onderzoeken worden of zijn gedaan naar muskusrattenbestrijding;

Spreekt uit dat:

bij bestuurlijke keuzes bij muskusrattenbestrijding de veiligheid van waterkeringen voorop staat.

Verzoekt het dagelijks bestuur om:
- met een beleidsvoorstel te komen voor de muskusrattenbestrijding door AGV, zo nodig en mogelijk samen met HDSR en eventueel andere waterschappen;
- bij dit beleid ook voorstellen te doen voor een rechtvaardige verdeling van kosten;
- bij het opstellen van het beleid ook alternatieve vangstmethoden in beschouwing te nemen en dan met name te onderzoeken of bij gelijkblijvende veiligheidsnormen kostenvoordelen en diervriendelijke vangstmethoden toegepast kunnen worden;
- bij het opstellen van het beleid ook aandacht te besteden aan preventieve maatregelen om schade aan oevers en kaden, flora en fauna te minimaliseren.
- het Algemeen Bestuur hierover te rapporteren.

Partij voor de Dieren Water Natuurlijk

VVD PVDA


Natuurterreinen Gebouwd
Status

Voor

PvdD, WaterNatuurlijk, VVD, PvdA, Natuurterreinen

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement van de Partij voor de Dieren inzake naamgeving

Lees verder