Motie aange­nomen in water­schap AGV baant weg voor duurzaam, dier­vrien­delijk en veilig muskus­ratten- beleid


1 december 2010

Nu de waterschappen zelf de muskusrattenbestrijding moeten gaan betalen is het van belang als waterschap een eigen beleid te gaan ontwikkelen. Afgelopen donderdag hebben Lammert van Raan (Partij voor de Dieren ) en Peter Korzelius (Water Natuurlijk) daarom met steun van vier andere fracties (VVD, PvdA, Bedrijven en Natuurterreinen) een motie ingediend voor een beleid op het gebied van muskusratten bestrijding Het Dagelijks Bestuur heeft de motie over genomen en toegezegd deze uit te voeren.

Dit baant de weg voor een mogelijk andere aanpak van de muskusrattenbestrijding. Een aanpak die gebaseerd zal zijn op onderzoek naar noodzaak en nut. En met in achtneming van gelijkblijvende veiligheidsnormen, kostenvoordelen en diervriendelijke vangstmethoden. Bij het opstellen van het beleid zal ook aandacht te worden besteed aan preventieve maatregelen om schade aan oevers en kaden, flora en fauna te beperken. De veiligheid van de waterkeringen zal voorop blijven staan.

Peter Korzelius, Water Natuurlijk: “De veiligheid van waterkeringen blijft voorop staan, maar door onderzoek te doen naar noodzaak en nut, kunnen er kostenvoordelen behaald worden en kan er diervriendelijker gewerkt gaan worden.” Zo zouden de vangmiddelen getoetst moeten worden op het toebrengen van zo min mogelijk dierenleed. Bij het opstellen van beleid zal ook aandacht worden besteed aan preventieve maatregelen om schade aan oevers en kaden, flora en fauna te minimaliseren.

Lammert van Raan, fractievoorzitter Partij voor de Dieren: “Nu is het zo dat men overal probeert de muskusrat te doden, wat veel dierenleed veroorzaakt en ook nog eens gepaard gaat met zeer hoge kosten. Als je echter geen muskusratten op een bepaalde plek wil hebben, kun je er ook voor kiezen om het gebied onaantrekkelijk voor vestiging te maken. Dat zou betekenen dat er op die plek geen dierenleed meer hoeft plaats te vinden. Per situatie zou je dan moeten kijken of een en ander toepasbaar zou kunnen zijn.”

Het dagelijks bestuur heeft toegezegd in de loop van 2011 met voorstellen te komen.

Gerelateerd nieuws

Opinie: College Programma AGV

23 december 2008 Concept Collegeprogramma 2009 – 2013 voor het waterschap Amstel, Gooi en Vecht 1. Veiligheid 1a:...

Lees verder