Opinie: College Programma AGV


23 september 2011

23 december 2008
Concept Collegeprogramma 2009 – 2013 voor het waterschap Amstel, Gooi en Vecht

1. Veiligheid
1a: Het programma ‘veilige’ waterkeringen wordt versneld uitgevoerd met oog voor landschap, natuur, ecologie, cultuurhistorie en recreatie, zodat de waterkeringen voor 2016 op de vereiste afmetingen en sterkte zijn gebracht. Dijkaanpassingen zullen plaats vinden in goed overleg met betrokkenen.

1b: De trits ‘vasthouden, bergen en afvoeren’ is het uitgangspunt voor een duurzaam en innovatief waterbeheer. De Wateropgaven moeten in 2015 zijn gerealiseerd. Indien er schade is, moet er gecompenseerd worden. De nut en noodzaak van extra waterbergingslocaties moeten worden aangetoond.

1c: Bij het peilbeheer zijn bestaande functies het uitgangspunt. De functies worden zo optimaal mogelijk gefaciliteerd. Daar waar facilitering van functies in bepaalde gebieden niet meer mogelijk is, stelt AGV , op basis van een besluit van het Algemeen Bestuur, een functiewijziging voor die gebieden voor aan provincie en/ of gemeente.

1d: In veenweidegebieden wordt een toekomstbestendig peilbeheer gevoerd zodat bodemdaling wordt afgeremd. AGV doet onderzoek naar nieuwe technieken (onder meer onderwaterdrainage) die de bodemdaling beperken en het veenweidelandschap behouden. Indien onderzoeksresultaten aantonen dat technieken effectief zijn en wanneer inzicht bestaat in de kosten, kan een keuze worden gemaakt voor implementatie.

1e: De keuze voor robuuste watersystemen betekent een keuze voor zo groot mogelijke peilvakken. AGV realiseert een robuust watersysteem met op maat gecreëerde peilvakken om het faciliteren van functies te kunnen uitvoeren.

1f: In natuurgebieden en recreatiegebieden wordt gestreefd naar flexibel peilbeheer (in natte perioden een hoger peil en in droge perioden een lager peil), behalve waar vaarrecreatie aan de orde is. Dit bevordert een betere waterkwaliteit en het beperkt het onnodig in- en uitpompen van water.

1g: Het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) wordt voortvarend uitgevoerd zodat:
- de Wateropgaven voor wateroverlast in 2015 gerealiseerd zijn;
- de stedelijke Wateropgaven in 2009 zijn berekend en door gemeenten en AGV
vastgesteld zijn.
AGV zet zich ervoor in dat de Wateropgaven in 2009 in ruimtelijke plannen van gemeenten en provincies zijn vastgelegd.

1h: Bij ruimtelijke plannen in stedelijke gebieden zet AGV zich ervoor in:
- dat minder verharding wordt aangebracht. Hierdoor kan het regenwater direct de grond in zonder belasting van het rioolstelsel en de rioolwaterzuiveringsinstallatie;
- dat waterberging ook in sterk verstedelijkt gebied (gebouwen als sponsen) wordt uitgebreid.

1i:In 2009 wordt lopend wetenschappelijk onderzoek in binnen- en buitenland ten aanzien van de muskusratbestrijding en met betrekking tot invoering van preventieve maatregelen ter bescherming van de waterkeringen in kaart gebracht. Naar aanleiding van de resultaten worden in 2010 hiervoor concrete voorstellen gedaan.

1j:Het welzijn van dieren is voor AGV een aandachtspunt in haar calamiteitenbestrijdingsplannen. AGV stimuleert de opname van adequate maatregelen in deze plannen. AGV brengt dit onder de aandacht van de gemeenten.

2. Schoon water
2a: In 2009 inventariseert AGV welk oppervlaktewater in het AGV gebied in aanmerking komt voor gebruik als zwemwater. Dat oppervlaktewater is of wordt voor fietsers bereikbaar. Onder andere een actief handhavingsbeleid dringt fosfaat en stikstof terug voor de vastgestelde sanering van riooloverstorten, het uitvoeren van een ambitieus baggerprogramma en “polishing” van het effluent van zuiveringsinstallaties.

2b: AGV pakt de sanering van de waterbodems van de Vecht voortvarend aan, zodat in 2016 de sanering een feit is. De financiering is al geregeld.

2c: AGV wil een versnelling van de uitvoering van de maatregelen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW). AGV selecteert en benoemt een aantal kansrijke maatregelen en voorbeeldgebieden om in 2015 zichtbare resultaten te behalen (de ‘AGV Top-selectie’). De voortvarende aanpak van het geheel mag daar echter niet onder lijden.
AGV zet zich bestuurlijk in om overheden en organisaties te bewegen tot een actieve houding in het nemen van hun verantwoordelijkheid.

3. Waterketen
3a: Riolering en zuivering zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. AGV vindt het belangrijk dat riolering en zuivering in één hand worden verzorgd. AGV gaat gemeenten daarom actief benaderen om beheer en onderhoud van riolering te verzorgen.

3b: Installaties, die lozen op het regionale watersysteem, worden, nadat de Vecht gebaggerd is, voorzien van een extra zuiveringstrap. Het Dagelijks Bestuur legt maatregelen voor het reinigen van de Amstel opnieuw voor aan het Algemeen Bestuur om de kosteneffectiviteit te toetsen.

3c: AGV verricht verder onderzoek naar nieuwe (ook kleinschalige) vormen van sanitatie.

3e: AGV stimuleert dat in 2012 alle gemeenten in het gebied een waterplan hebben. AGV stimuleert een gescheiden rioolstelsel bij reconstructie van het rioolsysteem

3f: AGV voert het project Schoon Schip uit zodat alle woonboten uiterlijk in 2018 zijn aangesloten op het riool.
In 2009 maakt AGV een actieplan voor de aansluiting van volkstuinen op het riool. De volkstuinen zijn uiterlijk in 2015 aangesloten op het riool. Zo nodig maakt een stimuleringssubsidie onderdeel uit van het actieplan.

4. Water om van te genieten
4a: AGV versterkt de belevingswaarde van water. Dit doet AGV ondermeer door het verzorgen van een hoge zwemwaterkwaliteit, het verzorgen van ecologische oevers en het op orde brengen van het huis van vis.

4b:AGV versterkt en faciliteert watersport en recreatie op en aan het water. AGV stelt in 2009 een geactualiseerde nota ‘Recreatief gebruik’ op. Bij het invullen van de recreatieve mogelijkheden houdt AGV rekening met natuurwaarden, landschap en stadsschoon per deelgebied.

4c:In het werkgebied AGV liggen grote delen van drie waterlinies, waarvan er één zelfs Unesco-erfgoed is. Deze, en andere cultuurhistorische werken worden door AGV gekoesterd en in samenspraak met eigenaren en pachters (mede)beheerd, (mede) onderhouden en zoveel mogelijk educatief en recreatief ontsloten.
Waterlopen, schouwpaden, dijken in en buiten natuurgebieden worden ontsloten voor recreatief gebruik. Om schade aan dijk of natuur te voorkomen kunnen beperkende maatregelen worden genomen. Dit is altijd maatwerk. AGV opent het gesprek met eigenaren en pachters om dit beleid te realiseren.

4d: AGV legt vispassages aan bij gemalen en stuwen en creëert zo aaneengesloten leefgebieden voor vissen.

4e: AGV betoont zich een zorgvuldig beheerder van bestaand en initiator van mogelijk toekomstig watererfgoed. De architectuur van de gebouwde objecten draagt bij aan de herkenbaarheid van AGV als zelfstandige, milieubewuste overheidsinstelling. Bij planvorming en beheer van wateren en waterkeringen houdt AGV expliciet rekening met landschappelijke en cultuurhistorische waarden.

5. Betaalbaar water
5a: Efficiënte samenwerking in de waterketen en het watersysteem bespaart kosten.

5b: Stijging van de lastendruk is onontkoombaar, gegeven de afspraken met andere overheden over onder andere NBW en KRW en de daaruit voortvloeiende verplichtingen Bij het opstellen van de (meerjaren)begroting in het voorjaar van 2009 weegt het Dagelijks Bestuur zorgvuldig af of andere gewenste maatregelen en investeringen mogelijk zijn. Hierbij wordt altijd gekeken naar efficiencymaatregelen en ombuigingen, inclusief (kern-) takendiscussie en centraal daarbij staat dat maatschappelijke kosten en baten in evenwicht zijn.

5c: AGV evalueert in 2009 de huidige opdracht van de Rekenkamercommissie.


6. Duurzaamheid
6a:Waternet is een duurzame organisatie die voorop loopt bij het invoeren van maatregelen, die een positief effect op het milieu hebben.

6b: AGV streeft naar een gesloten kringloopsysteem (kribbe tot kribbe). De organisaties zijn klimaatneutraal.

6c: Bij gemalen, rioolwaterzuiveringsinstallaties en gebouwen wordt duurzame energie maximaal ingezet. De duurzaam geproduceerde energie mag niet ten koste gaan van gronden bestemd voor voedselproductie.


7. Spraakwater
7a: Communicatie met bevolking, overheden, Plassenschap en recreatieschappen moet open en interactief zijn. Kennis in het veld moet maximaal opgehaald en benut worden. De houding van bestuur en medewerkers moet dienstbaar en flexibel zijn. Een vast te stellen nota ‘Communicatiebeleid’ geeft bestuur en organisatie de gereedschappen, zoals branding en imagoversterking, om deze doelstellingen te bereiken.
7b: AGV is transparant en laat zien waar belastingen aan worden besteed.
7c: AGV gaat een rol spelen in de bewustwording van de vervuiling van het water en de daardoor veroorzaakte kosten.


8. Organisatie en bestuur
8a: Het Dagelijks Bestuur van AGV bestaat uit de dijkgraaf en vijf DB -leden.
8b: Het Dagelijks Bestuur bestuurt op basis van collegialiteit en integraliteit.
8c: Er komt een portefeuilleverdeling voor het Dagelijks Bestuur die ruimte laat voor flexibiliteit. Dit betekent dat (nieuwe) projecten en onderwerpen, die gedurende de zittingsperiode bestuurlijke aandacht vereisen, in goed overleg aan de portefeuilles van de leden van het Dagelijks Bestuur worden toegevoegd.
8d: Het Algemeen Bestuur stelt de indeling in functionele commissies vast en houdt rekening met randvoorwaarden. Deze indeling in wordt na één jaar geëvalueerd.
8e: De relatie met gemeenten wordt versterkt. Elke portefeuillehouder heeft voor zijn portefeuille contacten met de gemeenten. Daarnaast is ieder DB-lid bestuurlijk contact voor een aantal gemeenten.
8f: AGV stelt kennis en ervaring beschikbaar aan tweede en derde wereldlanden.
8g: In 2009 wordt een organisatieanalyse naar Waternet in de relatie tot AGV uitgevoerd waarbij de organisatie wordt doorgelicht op transparantie en functiescheiding. Daarnaast zal de Rekenkamercommissie of een interne auditcommissie periodiek thematisch onderzoek doen.


9. Dierenwelzijn
9a: De zorg voor de waterkering, voor de waterhoeveelheid en voor de waterkwaliteit dient blijk te geven van respectvolle en zorgvuldige omgang met dieren en hun leefomgeving.

10. Overig
10a: De Keur en verordeningen worden in 2009 en 2010 verder vereenvoudigd opdat de administratieve lastendruk, het aantal keurontheffingen en meldingen en daarmee samenhangende werkdruk verminderen, terwijl de resultaten blijven worden behaald.

10b: De Keur wordt gehandhaafd en er wordt een lijst gerapporteerd aan het Algemeen Bestuur van knelpunten die optreden wegens achterstallig onderhoud.

10c: AGV voert de programma’s Groene Uitweg en Groene Hart met voortvarendheid integraal uit.

10d: Bij gebiedsgerichte projecten van AGV/ Waternet wordt zoveel mogelijk meegekoppeld met gebiedsgericht beleid ter realisering van de ecologische hoofdstructuur en de groen- blauwe ruggengraat.

10e: AGV stelt een baggerontvangstregeling op voor de bagger, die uit hoofdwatergangen wordt verwijderd. De regeling regelt:
- tegen welke vergoeding de overmatige bagger ontvangen en/ of verwerkt wordt;
- wanneer AGV de bagger zelf verwerkt in overleg met de ontvangende aangrenzende eigenaar/ beheerder.

10 f:Bij nieuwe maatregelen discussieert het Algemeen Bestuur over de bewezen effectiviteit.

Gerelateerd nieuws

Motie aangenomen in waterschap AGV baant weg voor duurzaam, diervriendelijk en veilig muskusratten- beleid

Nu de waterschappen zelf de muskusrattenbestrijding moeten gaan betalen is het van belang als waterschap een eigen beleid te ...

Lees verder

Proef alternatieve muskusrat beheersing mogelijk

De muskusratbestrijding wordt overgeheveld van Provincie naar de waterschappen. Een goed moment om te bekijken of de huidig...

Lees verder