Vragen nav Actu­a­li­satie crisis­be­heer­singsplan AGV


Indiendatum: nov. 2011

1. In het collegeprogramma 2009-2013 AGV staat geschreven onder artikel 1j: "Het welzijn van dieren is voor AGV een aandachtspunt in haar calamiteitenbestrijdingsplannen. AGV stimuleert de opname van adequate maatregelen in deze plannen. AGV brengt dit onder de aandacht van de gemeenten.
Op welke manier past dit crisisbeheersingsplan bij het college punt 1j

2. Op welke manier is de opname van adequate maatregelen (om het welzijn van dieren) in dit geactualiseerde crisisbeheersingsplan gestimuleerd en waar blijkt dat uit (anders dan bijvoorbeeld op pagina 53 van het crisisbeheersingsplan wordt onder 8.2.1.4 gesteld dat bij doorbraak er gevaren voor 'mens en dier' kunnen zijn.)?

3. Op welke plekken in het crisisbeheersingsplan is dat terug te vinden?

4. Is het DB bereid nog specifieker vorm en inhoud te geven aan artikel 1j in het crisisbeheersingsplan middels een herziene versie en/of een addendum?

5. Zo ja op welke termijn? Bijvoorbeeld bij de volgende actualisatie (die volgens p76 jaarlijks plaats kan vinden) in juni 2012

6. Zo nee, wat is de reden hiervoor?

7. Indien artikel 1j niet specifieker wordt ingevuld middels het crisisbeheersingsplan, op welke wijze geeft het DB dan vorm en inhoud aan het college artikel; in welke documenten en/of afspraken? Ik denk bijvoorbeeld aan het de op pagina 14 genoemde coördinatieplan voor Dijkring 14. Of aan de bestrijdingsplannen en -draaiboeken, genoemd op p. 64 van het crisisbeheersingsplan.
Kan hiervan dan een overzicht gemaakt worden en opgenomen in als bijlage in het crisisbeheersingsplan.

8. Het landelijk GRIP model wordt gehanteerd bij classificeren van Rampen (p. 35). Hier wordt op geen enkele manier gerept over rampenbestrijding waarbij dieren zijn betrokken. In de wetenschap dat AGV geen directe invloed kan uitoefenen op de GRIP classificatie, zou dit toch een aanknopingspunt zijn voor het DB om het crisisbeheersingsplan conform het artikel 1j nader in te vullen (en wellicht op deze manier een voortrekkersrol te vervullen)?

9. Op p76 van het crisisbeheersingsplan wordt terecht aandacht besteed aan evaluatie en onderhoud van het crisisbeheersingsplan en het evaluaren van elk incident. Er wordt daar een opsomming gegeven van elementen waar in elk geval aandacht wordt geschonken. Onder punt 2 'slachtoffers' zou kunnen worden verstaan 'ook dieren' ; uit de gehele opsomming (en het crisisbeheersingsplantot dan toe) blijkt echter op geen enkele wijze dat dit aandachtspunt wordt meegenomen.
Kan welzijn van dieren expliciet worden meegenomen bij elke evaluatie van incidenten?

10. is het DB voornemens om bij de volgende actualisatie (die volgens p76 jaarlijks plaats kan vinden) het crisisbeheersingsplan meer in lijn te brengen met artikel 1j?

Interessant voor jou

Calamiteiten en Dierenwelzijn

Lees verder

Vragen over vermeende hoge waterkwaliteit

Lees verder