Vragen over vermeende hoge water­kwa­liteit


Indiendatum: nov. 2011

Beste Jaap,

Bij deze de aangekondigde vragen met betrekking tot de waterkwaliteit zoals gemeten en beoordeeld obv de Keur en de KRW zoals besproken naar aanleiding van de Bestuursrapportage t/m september 2011 AGV (BBV11.0800) en de waterkwaliteit zoals gemeten en beoordeeld door Natuur & Milieu in haar rapport 'Ranking the stars, Nederland in vergelijking met andere Europese lidstaten op het gebied van milieu, natuur en klimaat' (Uitgave: Natuur en Milieu, Utrecht, oktober 2011(bijgevoegd als pdf)).

Toelichting
Tijdens de bespreking van het agendapunt Bestuursrapportage t/m september 2011 AGV (BBV11.0800) kwam naar voren dat wij als AGV de uitspraak doen dat het -parafraserend- redelijk tot goed gesteld is met de waterkwaliteit, gemeten naar de normen die wij hanteren en die vastliggen. En vervolgens -wederom parafraserend- dat het altijd beter kan en dat verbetering de aandacht blijft houden. Ik hoop dat ik zo de huidige stand van zaken goed verwoord en ga er van uit dat als dat niet zo is, ik wordt gecorrigeerd.
Tegelijkertijd komt de ngo Natuur & Milieu met een publicatie waaruit zou blijken dat Nederland op plaats 27 voor waterkwaliteit. Citaat: "Nederland heeft het meest vervuilde oppervlaktewater van Europa. Voor vrijwel al ons water lopen we het risico dat we de normen van de Europese Kaderrichtlijn Water niet halen. "

Daarnaast heeft Het Rijksinstituut Voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) onderzoek gedaan naar ESBL-vormende bacteriën (ESBLs maken enzymen aan die de werking van bepaalde antibiotica tegengaan) die in oppervlaktewater terechtkomen in gebieden waar veel veehouderijen gevestigd zijn. Daaruit is gebleken dat de ESBL-bacterie in zwemwater een directe of indirecte bedreiging kan vormen voor de gezondheid van de mens en ziekten tot gevolg hebben die moeilijk of niet te behandelen zijn. Antibiotica helpt niet meer bij mensen die besmet zijn met de ESBL bacterie, vanwege de resistentie van deze bacterie voor antibiotica, met alle vergaande gevolgen van dien.

Voor de fractie van de Partij voor de Dieren lijken welhaast twee verschillende werelden te ontstaan: die van kwaliteit van de metingen volgens de huidige criteria en die van kwaliteit volgens andere nog niet vastgelegde criteria. We hebben daarom de volgende vragen:

1. is het Dagelijks Bestuur bekend met het rapport van Natuur & Milieu?

2. hoe verklaart het Dagelijks Bestuur (indien van toepassing) het schijnbaar grote verschil in waardering van de waterkwaliteit

3.kan het zijn dat het rapport van Natuur & Milieu op andere aspecten meet?

4. Als verbijzondering van vraag 3: meten wij de waterkwaliteit ook af aan zaken als aanwezigheid van insecticiden of andere stoffen die wellicht wel schadelijk zijn voor mens en/of dier en/of planten, maar die niet zijn opgenomen in de criteria waarop wij meten?

5. Specifiek: meten wij doseringen Imidacloprid en meten wij doseringen RoundUp (of vergelijkbare producten), zo nee, waarom niet?

6 Specifiek: gezien de uitspraken op site van KWR en het RIVM (http://www.kwrwater.nl/page.aspx?id=5932) inzake de EHEC (en/of MRSA of ESBL) bacterie: wordt het tijd dat ook deze verontreiniging wordt gemeten? zo nee, waarom niet?

7. hebben wij als AGV een officiële reactie op het rapport van Energie & Milieu, zo nee waarom niet?

8. Indien het bovenstaande niet het geval is hebben we dan namens de Unie officiële reactie op dit rapport, zo nee waarom niet?

8. Indien 7 en 8 negatief zijn, is het Dagelijks Bestuur dan bereid een reactie te formuleren? Al dan niet in Unie verband en zo nee, waarom niet?

9. Is het Dagelijks Bestuur het eens met de fractie van de Partij voor de Dieren dat het tijd is om de criteria waarop wij de kwaliteit van water beoordelen mogelijk te herzien , en zo nee, waarom niet?


Vriendelijke groet,
Lammert van Raan

Indiendatum: nov. 2011
Antwoorddatum: 19 nov. 2011

Onderwerp beantwoording schriftelijke vragen AB-lid dhr. van Raan (PvD) over waterkwaliteit
Datum 19 december 2011
Ons kenmerk 11.048826
Contactpersoon J.W. van Dijk
Doorkiesnummer 020 608 33 54
Fax afdeling 020 608 39 00
E-mail jolanda.van.dijk@waternet.nl

Op 22 november 2011 heeft AB-lid dhr. Van Raan van de Partij voor de
Dieren schriftelijke vragen gesteld inzake het rapport „Ranking the Stars‟ van
Natuur en Milieu. In dit memo zijn de vragen beantwoord.

1. Is het Dagelijks Bestuur bekend met het rapport van Natuur & Milieu?
Het DB heeft kennis genomen van het rapport van Natuur en Milieu.

2. Hoe verklaart het Dagelijks Bestuur (indien van toepassing) het schijnbaar grote verschil in waardering van de waterkwaliteit?
Het DB kan op basis van het rapport niet concluderen dat er een groot verschil in waardering van de waterkwaliteit is.
Toelichting: Het DB is van mening dat het rapport een aantal “kort door de bocht conclusies” bevat. In de inleiding staat dat het rapport zich richt op de feitelijk gemeten milieuverontreiniging. Dit zien we in het hoofdstuk over waterkwaliteit echter niet terug. Daar staat een figuur met daarin het percentage oppervlaktewaterlichamen die het risico lopen om de KRW doelstelling niet te halen. Het risico op het niet halen van een doelstelling is echter niet hetzelfde als een feitelijk gemeten verontreiniging. Er worden hier appels met peren vergeleken.
Daarnaast wil het DB opmerken dat de conclusie dat 100% van het oppervlaktewater in Nederland het risico loopt de KRW doelen niet te halen niet juist is. Het halen van de KRW doelen geldt alleen voor de oppervlaktewaterlichamen. Dit is slechts een deel van al het oppervlaktewater in Nederland. Natuur en Milieu gebruikt de termen oppervlaktewater en oppervlaktelichamen door elkaar heen met als gevolg dat gemakkelijk de verkeerde, negatieve conclusies getrokken worden.
Nederland scoort in de figuur slecht omdat het risico op het niet behalen van de doelen afgemeten wordt aan het jaar 2015 (dit jaartal staat niet bij de figuur vermeld maar is wel terug te vinden in de eerste Stroomgebiedbeheerplannen). Nederland heeft echter gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot faseren. Dit betekent dat de KRW doelen pas in 2027 gehaald hoeven worden.

3. Kan het zijn dat het rapport van Natuur & Milieu op andere aspecten meet?
Nee, er wordt niet op andere aspecten gemeten; Natuur en milieu vergelijkt de verkeerde zaken met elkaar en trekt op basis daarvan de verkeerde conclusies.

4. Als verbijzondering van vraag 3: meten wij de waterkwaliteit ook af aan zaken als aanwezigheid van insecticiden of andere stoffen die wellicht wel schadelijk zijn voor mens en/of dier en/of planten, maar die niet zijn opgenomen in de criteria waarop wij meten?
Ja


5. Specifiek: meten wij doseringen Imidacloprid en meten wij doseringen RoundUp (of vergelijkbare producten), zo nee, waarom niet?
Ja, wij meten zowel Imidacloprid als Roundup (Glyfosaat). De meeste waarden liggen beneden de detectiegrens.


6. Specifiek: gezien de uitspraken op site van KWR en het RIVM (http://www.kwrwater.nl/page.aspx?id=5932) inzake de EHEC (en/of MRSA of ESBL) bacterie: wordt het tijd dat ook deze verontreiniging wordt gemeten? zo nee, waarom niet?De verspreidingsroute van EHEC is tot nu toe nog niet gevonden. Er is/wordt ook gekeken naar mogelijke verspreiding via drinkwater en recreatiewater. De verspreiding via drinkwater wordt op dit moment onwaarschijnlijk geacht. Het vraagstuk of EHEC via zwemwater een gevaar vormt en of we daarom EHEC bij het beoordelen van de zwemwaterkwaliteit moeten meenemen wil AGV niet zelf beantwoorden. AGV volgt namelijk de officiele zwemwaterrichtlijn en afwegingen voor het toevoegen van parameters worden in dat kader gemaakt. Het DB vertrouwt erop dat deze afwegingen de juiste zijn en acht het daarom niet wenselijk om daarin individuele keuzes te maken.

7. Hebben wij als AGV een officiële reactie op het rapport van Natuur & Milieu, zo nee waarom niet?
Nee. Het rapport van Natuur en Milieu gaat maar beperkt over de taken van het Waterschap en richt zich op de positie van Nederland. Het DB kiest ervoor om geen reactie te geven op dit rapport.


8. Indien het bovenstaande niet het geval is hebben we dan namens de Unie officiÎle reactie op dit rapport, zo nee waarom niet?Nee. De Unie reageert niet separaat op het rapport van Natuur en Milieu. Wel heeft de Unie een brief verstuurd naar de Tweede Kamer waarin ze aandacht vraagt voor de mogelijke gevolgen van het natuurakkoord op de waterkwaliteit/ KRW-doelen.

9. Indien 7 en 8 negatief zijn, is het Dagelijks Bestuur dan bereid een reactie te formuleren? Al dan niet in Unie verband en zo nee, waarom niet?
Nee, zie de antwoorden bij 7 en 8


10. Is het Dagelijks Bestuur het eens met de fractie van de Partij voor de Dieren dat het tijd is om de criteria waarop wij de kwaliteit van water beoordelen mogelijk te herzien, en zo nee, waarom niet?Nee. Het beoordelen van het water gebeurt op basis van de juiste criteria. Deze criteria vloeien voort uit de landelijke wet- en regelgeving.

Het Dagelijks bestuur

Interessant voor jou

Vragen nav Actualisatie crisisbeheersingsplan AGV

Lees verder

Vragen maar aanleiding tussentijdse evaluatie Waterbeheerplan AGV 2010-2015

Lees verder