AGV Actief beleid tegen Micro­plastics


27 december 2013

Motie van de Partij voor de Dieren, en <> …. , inzake Micro plastics beleid door het Waterschap Amstel, Gooi & Vecht

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi & Vecht in vergadering bijeen op 28 november 2013 gehoord de beraadslaging,

Constaterende:

Microplastics in toenemende mate als probleem wordt gezien;
De urgentie van deze problematiek niet lijkt te blijken uit de memo “Beantwoording cie. toezegging microplastics (cie. toezegging nr. 211)’ ;

Overwegende dat:

er nog geen sprake is van regie en tijdslijn van AGV voor wat betreft dit onderwerp;
AGV hier een uitstekende kans heeft om een innoverende en sturende rol te spelen;
bronbeleid niet direct tot haar mogelijkheden behoort;

Verzoekt het Dagelijks Bestuur:

Het dagelijks bestuur te verzoeken een voortvarend beleid te formuleren hoe de problematiek van microplastics kan worden aangepakt tezamen met andere waterschappen en ondernemende partners om ook in het AGV-gebied microplastics actief te voorkomen c.q. te bestrijden

En hier over voor de zomer van 2014 te rapporteren in het AB .

en gaat over tot de orde van dag.

De leden van het Algemeen Bestuur

L. van Raan


Status

Voor

PvdD, VVD

Tegen

Lees onze andere moties

AGV Eerlijk Bankieren

Lees verder

Motie ‘Dashboard’ Bestuursrapportage

Lees verder