Motie ‘Dash­board’ Bestuurs­rap­portage


26 november 2015

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, in vergadering bijeen op 26 november 2015, ter bespreking van de Bestuursrapportage januari – september 2015, gericht op de samenvatting op pagina 7 van 44, in de vorm van een ‘dashboardsysteem’,

Constaterende dat:

 • Er geen uniformiteit in de ‘dashboard meters’ aanwezig is
 • Het dashboard niet inzichtelijk maakt welke relatie er bestaat tussen inkomsten, uitgaven, investeringen en te behalen productie doelstellingen
 • De productie doelstellingen beperkt zijn tot de doelstellingen van slechts vier van de in totaal zeven programmaplannen
 • De twee resultaat grafieken niets toevoegen aan de uitgeschreven financiële prognoses van de twee benoemde taken (Zuiverings- en Watersysteemtaak)

Overwegende dat:

 • Het dashboard niet weergeeft ‘hoe we het doen’ als Waterschap AGV, in de zin van behaalde doelstellingen versus de daarvoor gedane uitgaven en investeringen
 • Het huidige dashboard de lezer mogelijk op het verkeerde been zet, sinds alle financiële ‘meterstanden’ in het groen staan terwijl de productie realisatie ‘meterstand’ in het rood staat
 • Bovendien de financiële ‘meterstanden’ in het groen kunnen staan, terwijl er bij de financiële prognose voor beide taken sprake is van een nadelig saldo
 • Voor alle lezers van de bestuursrapportage het dashboard in één oogopslag duidelijk moet maken hoe Waterschap AGV presteert, zonder dat de onderliggende rapportage volledig uitgeplozen moet worden

Verzoekt het Dagelijks Bestuur van Waterschap AGV om:

 • Het dashboard zodanig in te richten dat voor elke lezer duidelijk is hoe het Waterschap AGV presteert
 • De indicatoren voor de ontbrekende programmaplannen ook op te nemen in het dashboard, zodat in één overzicht alle aspecten van het werkgebied van het waterschap aanwezig zijn
 • Voor de onderhavige bestuursrapportage binnen twee maanden een notitie aan het Algemeen Bestuur te sturen, met daarin het ‘dashboard nieuwe stijl’, zodat het Algemeen Bestuur daar zijn mening over kan geven
 • Het definitieve nieuwe dashboard in de eerstvolgende bestuursrapportage op te nemen

En gaat over tot de orde van de dag.

Jeroen Brink
Partij voor de Dieren


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

AGV Actief beleid tegen Microplastics

Lees verder

Motie ‘Indicatoren Algemeen’ Begroting AGV 2016

Lees verder