Amen­dement contro­le­pro­tocol


13 februari 2020


Het Algemeen Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht in vergadering bijeen op 13 februari 2020, inzake het vaststellen van het controleprotocol AGV 2020.

Constaterende dat

1. het Algemeen Bestuur de reikwijdte waarlangs de accountant de rechtsmatigheidstoets moet uitvoeren, vaststelt; 2. dat bij de totstandkoming van het controleprotocol AGV 2020 na de inventarisatie van de wet en regelgeving, alleen wet en regelgeving geselecteerd is voor het normenkader, dat financiële consequenties heeft.

Overwegende dat

1. duurzaamheid in het Waterschap AGV belangrijk is; 2. voor het normenkader alleen wet- en regelgeving geselecteerd is, dat financiële consequenties heeft; 3. slechts kijken naar financiële consequenties van gemaakte keuzen niet voldoende is om de doelmatigheid van uitgaven te bepalen.

De herziene Europese Waterrichtlijn van de Europese Commissie; Richtlijn 98/83/EG toe te voegen aan het normenkader van het controleprotocol AGV 2020 en deze richtlijn als uitwerking van het normenkader in het toetsingskader als volgt op te nemen:

'In de bedrijfsvoering van AGV is gewaarborgd dat de watervoetafdruk, de C02 afdruk en de impact op de ecologie die voortvloeien uit de financiële keuze in het Waterschap, verantwoord zijn’.

En gaat over tot de orde van de dag


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Klimaatmaatregelen Urgenda

Lees verder

Amendement Motie indienen door 1 lid

Lees verder