Klimaat­maat­re­gelen Urgenda


28 november 2019

ALGEMEEN BESTUUR WATERSCHAP AMSTEL GOOI EN VECHT

MOTIE KLIMAATMAATREGELEN URGENDA

Het Algemeen Bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, bijeen in vergadering op 28 november 2019,

Kennisgenomen van de Begroting AGV 2020,

Constaterende dat:
er een uitspraak van het Gerechtshof Den Haag is dat de Nederlandse Staat de uitstoot van broeikasgassen vóór het einde van 2020 met tenminste 25 procent moet verminderen ten opzichte van 1990;

uit de KEV2019 blijkt dat de verwachte CO2-reductie in 2020 uitkomt op 23 procent.

Overwegende dat:
Urgenda een pakket maatregelen heeft opgesteld voor een extra reductie van 10 tot 15 Mton, waarmee het reductiedoel voor 2020 kan worden behaald;

ook het waterschap extra maatregelen kan nemen voor de klimaatdoelstellingen.

Verzoekt het Dagelijks Bestuur:
de door Urgenda geïnventariseerde maatregelen te bestuderen en het Algemeen Bestuur voor de Meerjarenbegroting te informeren over afwegingen en mogelijkheden om maatregelen hiervan in het waterschap te nemen.

En gaat over tot de orde van de dag.


J.F. Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren)

H.J. Massop (Natuurterreinen)

M. Pontier (De Groenen)

T. Braaksma (50PLUS)


Status

Verworpen

Voor

50plus, PvdD, DeGroenen, Natuurterreinen

Tegen

Christen Unie, PvdA, VVD, CDA, WaterNatuurlijk, Bedrijven, Ongebouwd