Amen­dement inzake goed­keuring Algemeen Besturen 5.2


11 november 2011

Onderwerp

Amendement van de Partij voor de Dieren, VVD en <> …. , inzake de Overeenkomst van kosten voor gemene rekening muskusrattenbestrijding Hoogheemraadschappen Hollands Noorderkwartier, Delfland, Schieland en de Krimpenerwaard, Rijnland en de Stichtse Rijnlanden en waterschap Amstel, Gooi & Vecht

De vergadering van het Algemeen Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi & Vecht bijeen op 13 oktober 2011
Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur ‘Overeenkomst van kosten voor gemene rekening muskusrattenbestrijding Hoogheemraadschappen Hollands Noorderkwartier, Delfland, Schieland en de Krimpenerwaard, Rijnland en de Stichtse Rijnlanden en waterschap Amstel, Gooi & Vecht’

Constaterende:
- dat Artikel 5.2 van deze overeenkomst bepalingen bevat over het vaststellen van het meerjarenperspectief
- dat in Artikel 5.2 van deze overeenkomst niet is geregeld hoe het Algemeen Bestuur invloed kan uitoefenen op dit meerjarenperspectief
- dat het AB dit wel wenselijk acht


Besluit:

-Artikel 5.2 als volgt aan te passen:
Het bestuurlijk overleg stelt, na goedkeuring van de Algemene Besturen, jaarlijks het meerjarenperspectief, de begroting en de jaarrekening vast. De begroting wordt jaarlijks voor 1 juli vastgesteld.


en gaat over tot de orde van dag.

De leden van het Algemeen Bestuur

L. van Raan
A van der stoel
----

..


Status

Voor

PvdD, VVD

Tegen

CDA, PvdA, Bedrijven, Ongebouwd, Natuurterreinen

Lees onze andere moties

Amendement inzake machtiging DB beleid Muskusratbeheersing

Lees verder

Amendement inzake goedkeuring Muskusrat beheersing Algemeen Besturen 5.3

Lees verder