Amen­dement inzake mach­tiging DB beleid Muskus­rat­be­heersing


11 november 2011

Onderwerp

Amendement van de Partij voor de Dieren, VVD en <> …. , inzake de Overeenkomst van kosten voor gemene rekening muskusrattenbestrijding Hoogheemraadschappen Hollands Noorderkwartier, Delfland, Schieland en de Krimpenerwaard, Rijnland en de Stichtse Rijnlanden en waterschap Amstel, Gooi & Vecht

De vergadering van het Algemeen Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi & Vecht bijeen op 13 oktober 2011
Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur ‘Overeenkomst van kosten voor gemene rekening muskusrattenbestrijding Hoogheemraadschappen Hollands Noorderkwartier, Delfland, Schieland en de Krimpenerwaard, Rijnland en de Stichtse Rijnlanden en waterschap Amstel, Gooi & Vecht’

Constaterende:
- dat Artikel 5.1 van deze overeenkomst bepalingen bevat over het bestuurlijk overleg door leden van het Dagelijks Bestuur
- dat in Artikel 5.1 van deze overeenkomst niet is geregeld hoe het Algemeen Bestuur invloed kan uitoefenen op dit overleg
- het AB dit wel wenselijk acht


Besluit:

-Artikel 5.1 als volgt aan te passen:
Er is een bestuurlijk overleg, waarin een dagelijks bestuurder plaatsneemt, die gemachtigd is door het Algemeen Bestuur van het betreffende waterschap, dat minimaal twee keer per jaar vergadert en een stuurgroep, waarin van elk waterschap een directeur plaatsneemt.


en gaat over tot de orde van dag.

De leden van het Algemeen Bestuur

L. van Raan
A van der Stoel

----

..


Status

Voor

PartijvoordeDieren, VVD

Tegen

CDA, PvdA, Bedrijven, Ongebouwd, Natuurterreinen

Lees onze andere moties

Amendement van de Partij voor de Dieren inzake naamgeving

Lees verder

Amendement inzake goedkeuring Algemeen Besturen 5.2

Lees verder