Amen­dement inzake goed­keuring Muskusrat beheersing beheer­com­missie


11 november 2011

Onderwerp

Amendement van de Partij voor de Dieren, VVD en <> …. , inzake de Overeenkomst van kosten voor gemene rekening muskusrattenbestrijding Hoogheemraadschappen Hollands Noorderkwartier, Delfland, Schieland en de Krimpenerwaard, Rijnland en de Stichtse Rijnlanden en waterschap Amstel, Gooi & Vecht

De vergadering van het Algemeen Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi & Vecht bijeen op 13 oktober 2011
Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur ‘Overeenkomst van kosten voor gemene rekening muskusrattenbestrijding Hoogheemraadschappen Hollands Noorderkwartier, Delfland, Schieland en de Krimpenerwaard, Rijnland en de Stichtse Rijnlanden en waterschap Amstel, Gooi & Vecht’

Constaterende:
- dat Artikel 5 van deze overeenkomst bepalingen bevat over het beleid
- dat in Artikel 5 van deze overeenkomst niet is geregeld hoe het expertise van buitenaf zinvol kan worden ingebracht
- dat het AB dit wenselijk acht


Besluit:

- Artikel 5 als volgt uit te breiden:
Artikel 5.4.1 Het bestuurlijk overleg kent een Muskus- en Beverrat Beheer Commissie (MBBC), die het bestuurlijk overleg, gevraagd en ongevraagd, voorziet van wetenschappelijk advies
Artikel 5.4.2 De Muskus- en Beverrat Beheer Commissie (MBBC) bestaat uit een brede groep experts, waaronder bijvoorbeeld LTO, de Dierenbescherming, Bont voor Dieren en de zoogdiervereniging.
Artikel 5.4.3 Benoeming van de leden van de Muskus- en Beverrat Beheer Commissie (MBBC) geschiedt door leden van het Algemeen Bestuur van de deelnemende waterschappen


en gaat over tot de orde van dag.

De leden van het Algemeen Bestuur

L. van Raan
A. van der Stoel

----

..


Status

Voor

PvdD, VVD

Tegen

CDA, PvdA, Bedrijven, Ongebouwd, Natuurterreinen

Lees onze andere moties

Amendement inzake goedkeuring Muskusrat beheersing Algemeen Besturen 5.3

Lees verder

Verzameling 20 moties verbetering Muskusratten beleidsnota 2012-2015

Lees verder