Amen­dement Nota Finan­cieel Beleid


19 mei 2016

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, in vergadering bijeen op 19 mei 2016, ter bespreking van het agendapunt “Nota Financieel Beleid BBV16.0152”,

Constaterende dat:

 • AGV vergeleken met de gelijkwaardige waterschappen Delfland, Rijnland, Schieland & Krimpenerwaard en Stichtse Rijnlanden de op één na hoogste schuld heeft (€ 655 miljoen), en als enige over een negatief eigen vermogen beschikt
 • AGV vergeleken met de gelijkwaardige waterschappen Rijnland, Schieland & Krimpenerwaard en Stichtse Rijnlanden een tweemaal zo hoge schuldquote heeft
 • Het de gelijkwaardige waterschappen Rijnland, Schieland & Krimpenerwaard en Stichtse Rijnlanden wel lukt om de schulden en de schuldquote op een aanzienlijk lager niveau dan AGV te houden
 • AGV vergeleken met de gelijkwaardige waterschappen Delfland, Rijnland, Schieland & Krimpenerwaard en Stichtse Rijnlanden het hoogste percentage kwijtschelding (van belastingen) heeft ten opzichte van de verwachte belasting opbrengsten

Overwegende dat:

 • Bij gelijkblijvend beleid, zoals voorgesteld in de concept Nota Financieel Beleid 2016, het aandeel van de kapitaallasten als percentage van de totale exploitatielast nauwelijks daalt in de periode tot 2037 (van 38% naar 34%)
 • Bij gelijkblijvend beleid, zoals voorgesteld in de concept Nota Financieel Beleid 2016, de netto schuldquote in de periode tot 2027 nauwelijks lager wordt (van 396% naar 365%)
 • De drie doorgerekende opties om de eigen apparaatskosten niet langer als ‘investering’ te zien, maar op te nemen in de exploitatie, alle drie leiden tot zowel een aanzienlijk lager aandeel van de kapitaallasten als percentage van de totale exploitatielast (laagste waarde rond 29%), en tot een aanzienlijk lagere netto schuldquote (laagste waarde rond 319%)
 • De drie doorgerekende opties om de eigen apparaatskosten niet langer als ‘investering’ te zien, maar op te nemen in de exploitatie, alleen op korte termijn tot relatief hogere tarieven voor zuiveringsheffing en watersysteemheffing leiden
 • Twee van de doorgerekende opties om de eigen apparaatskosten niet langer als ‘investering’ te zien, maar op te nemen in de exploitatie, op lange termijn (vanaf ongeveer 2033) tot lagere tarieven voor zowel zuiveringsheffing als watersysteemheffing leiden
 • In het ‘Bestuursakkoord waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2015-2019’ is vastgelegd dat ‘AGV streeft naar een houdbare financieel beleid, dat leidt tot een minimale tariefstijging volgens inflatie of liever zelfs nog tot een tariefdaling’ (pagina 11), en twee van de drie doorgerekende opties om de eigen apparaatskosten niet langer als ‘investering’ te zien, maar op te nemen in de exploitatie, hieraan tegemoet komen, zowel qua houdbaarheid op de lange termijn als voor lage tariefstijgingen

Besluit:

In het stuk “BBV16.0152 Bijlage 1. Notitie Nota FB 2016” de volgende wijzigingen aan te brengen:

 • Op pagina 2/33 aan de lijst van punten onder ‘aanpassingen en aanvullingen verwerkt ten opzichte van de Nota van 2012’ de volgende regel toe te voegen:
  ‘- De eigen uren en apparaatskosten vanaf 2021 niet meer toe te rekenen aan investeringen maar op te nemen in de exploitatie, en de activatie van deze kosten vanaf 2017 tot 2021 in 5 jaar af te bouwen’
 • Op pagina 13/33 de passage
  ‘Voorstel: Het niet meer activeren van uren en apparaatskosten heeft een aanzienlijk effect op de tarieven waterschapsbelasting en de tariefprognose. Gelet op het beleid om te streven naar gematigde tariefontwikkeling van de waterschapsbelasting is deze optie niet verwerkt in de Nota FB 2016.’
 • te wijzigen in
  ‘Voorstel: Het niet meer activeren van uren en apparaatskosten heeft op de lange termijn een positief effect op de tarieven waterschapsbelasting en de tariefprognose, en draagt bij aan de houdbaarheid van het financiële beleid. Gelet op het beleid om te streven naar gematigde tariefontwikkeling van de waterschapsbelasting is deze optie wel verwerkt in de Nota FB 2016, en wel het scenario waarin het activeren van deze kosten vanaf 2017 tot 2021 in 5 jaar afgebouwd worden.’

In het stuk “BBV16.0152 Bijlage 2. Concept Nota Financieel Beleid AGV 2016” de volgende wijzigingen aan te brengen:

 • Op pagina 6/48 aan de lijst van punten onder ‘aanpassingen ten opzichte van de in 2012 vastgestelde nota’ de volgende regel toe te voegen:
  ‘-De eigen uren en apparaatskosten vanaf 2021 niet meer toe te rekenen aan investeringen maar op te nemen in de exploitatie, en de activatie van deze kosten vanaf 2017 tot aan 2021 in 5 jaar af te bouwen’
 • Op pagina 8/48, onder artikel 3.1.1, punt 3, de regel
  ‘c. kosten van de eigen uitvoerende dienst’
  aan te passen naar
  ‘c. kosten van de eigen uitvoerende dienst, in de volgende staffels:
  2017: 80%, 2018: 60%, 2019: 40%, 2020: 20%, en vanaf 2021: 0%
 • Op pagina 19/48 de tekst onder het kopje ‘Voorbereidingskosten’ aan te passen naar
  ‘Voorbereidingskosten, inclusief eventuele bouwrente, die ten laste van een project worden geboekt worden over dezelfde termijn afgeschreven als de projectkosten.’

De leden van het Algemeen Bestuur

Jeroen Brink, Friso van Lierop, Peter van der Kraan
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

De Groenen, Categorie natuurterreinen

Tegen

PvdA, VVD, CDA, Water Natuurlijk, Categorie bedrijven, Categorie ongebouwd

Lees onze andere moties

Motie 'Stop TTIP'

Lees verder

Motie over 'huisbank' ING

Lees verder