Motie 'Stop TTIP'


12 februari 2016

Het algemeen bestuur van het waterschap Amstel , Gooi en Vecht, bijeen in vergadering op 11 februari 2016,

Kennisgenomen van de discussie over de ontwikkelingen rond het transatlantische handelsakkoord EU-VS en het akkoord tussen de EU en Canada, zoals gevoerd in de Commissie op 13 januari 2016

Constaterende dat

  • De Europese Commissie op dit moment gesprekken voert met de regering van de Verenigde Staten van Amerika over een vrijhandelsakkoord. (TTIP)
  • Er over de inhoud van dit concept akkoord veel discussie plaatsvindt op Europees, landelijk, regionaal en lokaal niveau

Overwegende dat

  • Er een gebrek is aan transparantie inzake de onderhandelingen over het verdrag aangaande TTIP, een gebrek aan participatie van alle beleidsniveaus maar ook van het middenveld en de burgers;
  • Er sprake is van verontrustende potentiële gevolgen van dit akkoord volgens de huidige versie - vooral op het vlak van concurrentieverhoudingen, sociale normen, milieu, economie, gezondheid, landbouw, intellectueel eigendom en cultuur;
  • Dat het belangrijk is om het beschermingsniveau van de sociale, gezondheids- en milieunormen die gelden binnen de EU te behouden en het respect ervoor door de Europese en buitenlandse ondernemingen op de Europese markt te waarborgen;
  • Vrijhandelsovereenkomsten niet als breekijzer gebruikt mogen worden om de Europese, nationale, regionale of gemeentelijke wetgevingen te versoepelen, of zelfs ter discussie te stellen;
  • De onderhandelaars van het verdrag een mechanisme verdedigen waarbij geschillen tussen investeerders en staten (ISDS) buiten de rechterlijke macht om door een apart arbitragetribunaal beslecht kunnen worden. Overheden (ook lokale) zouden daarbij direct overgeleverd worden aan de zakenadvocaten van particuliere ondernemingen. Dat kan betekenen dat alle regelgeving (sociaal, gezondheid, voedsel, milieu of technologie) die door een overheid wordt goedgekeurd, aangevallen zou kunnen worden door private bedrijven, die vinden dat deze regelgeving hun toekomstige winsten in het gedrang zal brengen;
  • Een dergelijke juridische constructie de slagkracht van publieke overheden zou inperken om publieke dienstverlening te waarborgen (bijvoorbeeld onderwijs, gezondheid, schoon drinkwater, rioolwaterzuivering), om kwalitatieve criteria op te nemen in overheidsaanbestedingen,om sociale rechten en bescherming te garanderen en om een eigen cultuuraanbod te handhaven;
  • De verplichtingen van het akkoord bindend zouden zijn voor alle bestuursniveaus en dus ook het waterschap Amstel, Gooi en Vecht gedwongen zou kunnen worden om eigen initiatieven en beleid te wijzigen of zelfs te annuleren ten gevolge van de ondertekening van dit akkoord;

Spreekt als haar mening uit dat:

Het TTIP in de huidige opzet en vorm en de ISDS clausule in het bijzonder een bedreiging vormen voor het eigen rechtsgebied van Amstel, Gooi en Vecht en schadelijk zijn voor regels van het waterschap omtrent sociale normen, milieu, economie, gezondheid, landbouw, intellectueel eigendom en cultuur;

Verzoekt het Dagelijks Bestuur van het Waterschap:

Dit standpunt van het Algemeen Bestuur actief uit te dragen richting de Unie van Waterschappen, de minister van Buitenlandse Handel en Omtwikkelingssamenwerking, de minister van Infrastructuur en Milieu, de Tweede Kamer, Europese Commissie, Raad van Ministers van de EU en Europees Parlement;

En gaat over tot de orde van de dag


PvdA - Leny van Vliet
Water Natuurlijk – Sander Mager
De Groenen – Ronald Schönberger
Natuurterreinen - Hans Massop
Partij voor de Dieren - Jeroen Brink


Status

Voor

PartijvoordeDieren, PvdA, WaterNatuurlijk, DeGroenen, CDA

Tegen

VVD, FractieBedrijven

Lees onze andere moties

Amendement Zonnepanelen Energiefabriek Horstermeer

Lees verder

Amendement Nota Financieel Beleid

Lees verder