Amen­dement Zonne­pa­nelen Ener­gie­fa­briek Hors­termeer


17 december 2015

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, in vergadering bijeen op 17 december 2015, ter bespreking van het Uitvoeringskrediet energiefabriek Horstermeer,

Constaterende dat:

  • De business case om in een zonne-energie installatie te investeren op de energiefabriek Horstermeer financieel gezien positief uitvalt ten opzichte van het niet investeren in een zonne-energie installatie.
  • De energie die het kost om een zonnepaneel te produceren zich tussen de 1 en 3 jaar heeft terugverdient (afhankelijk van het type), en het daarmee een van de weinige producten is die de energie benodigd voor het produceren weer “teruggeeft”.

Overwegende dat:

  • Het Bestuursakkoord Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2015 – 2019, ‘Waterbewust’, de intentie bevat om AGV in 2020 energieneutraal te laten opereren.
  • Realisatie van de zonne-energie installatie de CO2 uitstoot voor de rwzi Horstermeer met circa 620 ton per jaar zal verminderen, en dat dit voor 4,4% bijdraagt aan de doelstelling van AGV om in 2020 energieneutraal te laten opereren.
  • Elektriciteitsverbruik op rwzi’s voor bijna 30% bijdraagt aan de totale CO2 emissies die te relateren zijn aan de activiteiten van de waterschappen en besparing op elektriciteitsverbruik van rwzi’s daarmee in grote mate bijdraagt aan de intentie om energieneutraal te gaan opereren.
  • Het perceel waar de zonne-energie installatie gerealiseerd gaat worden weinig aantrekkelijk is voor andere bestemmingen, en ook voor verkoop weinig interessant is.

Roept het Dagelijks Bestuur van Waterschap AGV op de volgende wijzigingen door te voeren in de concept ontwerp besluitstukken, alvorens deze in stemming te brengen:

  • Uit het stuk “BBV15.0568 Uitvoeringskrediet energiefabriek Horstermeer” op pagina 1 onder punt 2 van het Concept-besluit de regel “Met als voorwaarde dat deze investering alleen gedaan wordt na het verkrijgen van subsidie.” te veranderen in “Het krediet wordt verstrekt onder de ontbindende voorwaarde dat er subsidie voor de zonne-energie installatie verkregen wordt. Indien er geen subsidie verkregen wordt zal de kredietaanvraag opnieuw aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd ter goedkeuring.”.
  • Uit het stuk “BBV15.0568 Bijlage 5 - Concept investeringsbesluit” op pagina 1 onder punt B van het BESLUIT de regel “Met als voorwaarde dat deze investering alleen gedaan wordt na het verkrijgen van subsidie.” te veranderen in “Het krediet wordt verstrekt onder de ontbindende voorwaarde dat er subsidie voor de zonne-energie installatie verkregen wordt. Indien er geen subsidie verkregen wordt zal de kredietaanvraag opnieuw aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd ter goedkeuring.”.

En gaat over tot de orde van de dag.

De leden van het Algemeen Bestuur

Brink (PvdD)
Van Lierop (PvdD)
Van Vliet (PvdA)


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie “Indicatoren Duurzaamheid” Begroting AGV 2016

Lees verder

Motie 'Stop TTIP'

Lees verder