Motie “Indi­ca­toren Duur­zaamheid” Begroting AGV 2016


26 november 2015

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, in vergadering bijeen op 26 november 2015, ter bespreking van de Begroting AGV 2016, gehoord hebbende de discussie van dit punt in de Commissie van Advies & Bijstand vergadering van 28 oktober 2015,

Constaterende dat:

  • Voor Programma 7, Duurzaamheid, in tegenstelling tot andere programma’s er geen specifieke indicatoren aanwezig zijn die duidelijk maken welke indicator normen er gehanteerd worden voor de periode 2016 tot en met 2021, en er geen te realiseren prestatie voor 2016 is opgenomen
  • Voor Programma 7, Duurzaamheid, wel vier kernelementen benoemd worden die binnen dit programma bij moeten dragen aan de duurzaamheidsdoelstelling van AGV

Overwegende dat:

  • AGV deelneemt aan het Klimaatakkoord Unie en Rijk 2010-2020, waarin ambities zijn opgenomen voor onder andere de thema’s “Energiebesparing en beperking uitstoot broeikasgassen”, “Duurzame Energiewinning” en “Duurzaam inkopen”
  • In het Bestuursakkoord waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2015 – 2019 “Waterbewust” gesproken wordt over “opwekking van duurzame energie” (p. 5), “AGV als opdrachtgever zelf het goede voorbeeld [zal] geven in de eigen bedrijfsvoering en streeft ernaar om in 2020 energie neutraal te opereren” (p. 5), “waterschap als energiefabriek” (p. 5) en “inzet op duurzaamheid … ook tot kostenbesparing [zal] leiden” (p. 11)

Verzoekt het Dagelijks Bestuur van Waterschap AGV om:

  • In de definitieve versie van de Begroting AGV 2016 voor Programma 7, Duurzaamheid, alle indicatoren op te nemen welke nodig zijn om te kunnen bepalen of de AGV duurzaamheidsdoelstellingen en Klimaatakkoord ambities gehaald worden, en deze te voorzien van een norm niveau voor 2016 en 2021 conform de ambities uit het Klimaatakkoord, en deze indicatoren te voorzien van een te realiseren prestatie voor 2016
  • Dezelfde indicatoren op te nemen in alle beleidsstukken waarin de voortgang en realisatie van programma 7, Duurzaamheid, terugkomen, waaronder de Bestuursrapportage, de Meer Jaren Begroting en het Jaarverslag
  • Uiterlijk eind januari 2016 het Algemeen bestuur in kennis te stellen welke indicatoren zijn opgenomen voor de Begroting AGV 2016 en overige beleidsstukken

En gaat over tot de orde van de dag.

Jeroen Brink
Partij voor de Dieren


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie ‘Indicatoren Draagvlak’ Begroting AGV 2016

Lees verder

Amendement Zonnepanelen Energiefabriek Horstermeer

Lees verder