Motie ‘Indi­ca­toren Algemeen’ Begroting AGV 2016


26 november 2015

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, in vergadering bijeen op 26 november 2015, ter bespreking van de Begroting AGV 2016, gehoord hebbende de discussie van dit punt in de Commissie van Advies & Bijstand vergadering van 28 oktober 2015,

Constaterende dat:

  • Voor Programma 6, Algemeen, geen enkele meetbare indicator aanwezig is welke gebruikt kan worden om te bepalen of de beoogde effecten gehaald worden
  • Voor Programma 6, Algemeen, vier beoogde effecten benoemd worden, welke niet resulteren in een meetbare indicator

Overwegende dat:

  • In het Bestuursakkoord waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2015 – 2019 “Waterbewust” gesproken wordt over het versterken van het waterbewustzijn in de regio en de ambitie om de zichtbaarheid en herkenbaarheid van Waterschap AGV te vergroten
  • Er over een periode van 3 jaar in totaal € 800.000,-- wordt uitgegeven om deze doelstellingen te realiseren

Verzoekt het Dagelijks Bestuur van Waterschap AGV om:

  • Een ‘nulmeting’ uit te laten voeren naar de huidige zichtbaarheid, herkenbaarheid en bekendheid van Waterschap AGV bij inwoners en bedrijven in het gebied waarin AGV actief is, bij aanvang van het programma ‘Waterbewust’, opdat de effectiviteit van het op te zetten programma ‘Waterbewust’ gemeten kan worden
  • In de definitieve versie van de Begroting AGV 2016 voor Programma 6, Algemeen, reeds alle indicatoren op te nemen welke nodig zijn om te kunnen bepalen of de beoogde effecten gehaald worden, en deze te voorzien van een norm niveau voor 2016 en 2021, en deze indicatoren te voorzien van een te realiseren prestatie voor 2016
  • Dezelfde indicatoren op te nemen in alle beleidsstukken waarin de voortgang en realisatie van programma 6, Algemeen, terugkomen, waaronder de Bestuursrapportage, de Meer Jaren Begroting en het Jaarverslag
  • Uiterlijk eind januari 2016 het Algemeen bestuur in kennis te stellen welke indicatoren zijn opgenomen voor de Begroting AGV 2016 en overige beleidsstukken

En gaat over tot de orde van de dag.

Jeroen Brink
Partij voor de Dieren


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie ‘Dashboard’ Bestuursrapportage

Lees verder

Motie ‘Indicatoren Draagvlak’ Begroting AGV 2016

Lees verder