Motie ‘Indi­ca­toren Draag­vlak’ Begroting AGV 2016


26 november 2015

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, in vergadering bijeen op 26 november 2015, ter bespreking van de Begroting AGV 2016, gehoord hebbende de discussie van dit punt in de Commissie van Advies & Bijstand vergadering van 28 oktober 2015,

Constaterende dat:

  • Voor Programma 5, Draagvlak, slechts één indicator aanwezig is, Openstaande debiteurenposten, en er geen te realiseren prestatie voor 2016 is opgenomen voor deze indicator
  • Voor Programma 5, Draagvlak, drie beoogde effecten benoemd worden, welke niet resulteren in een meetbare indicator

Overwegende dat:

  • In het Bestuursakkoord waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2015 – 2019 “Waterbewust” gesproken wordt over het versterken van het waterbewustzijn in de regio, de zichtbaarheid en herkenbaarheid van Waterschap AGV en de waarde van het Waterschap AGV
  • Deze ambitie om een groter waterbewustzijn en een verhoogde zichtbaarheid van het Waterschap AGV te realiseren zal leiden tot meer aandacht voor het functioneren van het Waterschap AGV, de effectiviteit van dit functioneren en de wijze waarop de werkzaamheden uitgevoerd worden namens het Waterschap AGV

Verzoekt het Dagelijks Bestuur van Waterschap AGV om:

  • In de definitieve versie van de Begroting AGV 2016 voor Programma 5, Draagvlak, alle indicatoren op te nemen welke nodig zijn om te kunnen bepalen of de beoogde effecten gehaald worden, en deze te voorzien van een norm niveau voor 2016 en 2021, en deze indicatoren te voorzien van een te realiseren prestatie voor 2016
  • Dezelfde indicatoren op te nemen in alle beleidsstukken waarin de voortgang en realisatie van programma 5, Draagvlak, terugkomen, waaronder de Bestuursrapportage, de Meer Jaren Begroting en het Jaarverslag
  • Uiterlijk eind januari 2016 het Algemeen bestuur in kennis te stellen welke indicatoren zijn opgenomen voor de Begroting AGV 2016 en overige beleidsstukken

En gaat over tot de orde van de dag.

Jeroen Brink
Partij voor de Dieren


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie ‘Indicatoren Algemeen’ Begroting AGV 2016

Lees verder

Motie “Indicatoren Duurzaamheid” Begroting AGV 2016

Lees verder