Maat­re­gelen tegen onder­kel­dering


17 oktober 2019

ALGEMEEN BESTUUR WATERSCHAP AMSTEL GOOI EN VECHT

MOTIE MAATREGELEN TEGEN ONDERKELDERING

Het Algemeen Bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, bijeen in vergadering op 17 oktober 2019,

Kennisgenomen van de Keur AGV 2019,

Constaterende dat:
- door klimaatverandering steeds vaker in een korte tijd veel neerslag zal vallen en het in stedelijk gebied belangrijk is dat er voldoende groen is voor de afvoer van regenwater;
- er veel zorgen over verhardering en verstening leven, ook vanwege uitbouw en onderkelderingen;
- het waterschap aandringt bij gemeenten om expliciete eisen in bouwverordeningen op te nemen.

Overwegende dat:
- het waterschap onderzoekt of er juridische ruimte is of andere instrumenten zijn waarmee het waterschap invloed kan uitoefenen op het gebied van onderkeldering en verstening;
- het tot hier meer duidelijkheid over is van belang is dat gemeenten en provincies aangemoedigd worden meer maatregelen te nemen;
- er niet gebouwd moet worden in gebieden waarbij wateroverlast zal ontstaan.

Verzoekt het Dagelijks Bestuur:
om bij gemeenten en provincies in het gebied van Amstel, Gooi en Vecht aan te dringen op het opnemen van maatregelen tegen onderkeldering en verstening in de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan, zoals een watertoets bij het waterschap voor bouwprojecten en andere ruimtelijke plannen.

En gaat over tot de orde van de dag.

J.F. Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren)

A. Mulder (Partij voor de Dieren)

P. van der Kraan (Partij voor de Dieren)


De motie is ingetrokken na een toezegging.


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Wijziging strategie muskus- en beverrattenbestrijding - Driejaarlijkse evaluatie

Lees verder

Klimaatmaatregelen Urgenda

Lees verder