Wijziging strategie muskus- en bever­rat­ten­be­strijding - Drie­jaar­lijkse evaluatie


29 mei 2019

Amendement m.b.t. wijziging strategie muskus- en beverrattenbestrijding

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht in vergadering bijeen op 29 mei 2019, vanwege besluitvorming over de Standpuntbepaling muskusrattenbeheer t.b.v. de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen.

Constaterende dat:

 In het bestuursvoorstel over de muskusrattenbestrijding een 5-jaarlijkse evaluatiebepaling van de landelijke strategie is opgenomen;

 Het Dagelijks Bestuur nog in de periode 2019-2023 een nieuw beleidsvisie muskusrattenbeheer aan het Algemeen Bestuur zal doen toekomen.

Overwegende dat:

Consequentere evaluatie over de doeltreffendheid en de effecten van de landelijke strategie wenselijk is.

Besluit:

Het besluitpunt: ‘Elke vijf jaar een evaluatie wordt gehouden van de landelijke strategie.’ te wijzigen in: ‘Elke drie jaar een evaluatie wordt gehouden van de landelijke strategie.’

En gaat over tot de orde van de dag!


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Wijziging strategie muskus- en beverrattenbestrijding - Inzet preventieve maatregelen

Lees verder

Maatregelen tegen onderkeldering

Lees verder