Motie Vuur­werk­verbod


8 juli 2021

ALGEMEEN BESTUUR WATERSCHAP AMSTEL GOOI EN VECHT

MOTIE ‘Vuurwerkverbod’


Het Algemeen Bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, bijeen in vergadering op 8 juli 2021 vanwege besluitvorming over de Voorjaarsnota AGV 2022-2026,

Constaterende dat:
- vuurwerk een negatief effect heeft op de waterkwaliteit en een risico oplevert voor aantasting van de biodiversiteit;

- er een aanzienlijk bedrag begroot is voor het maatregelenpakket Actualisatie KRW-waterlichamen, augustus 2020 jl.


Overwegende dat:
- het Algemeen Bestuur de biodiversiteit wil gaan verbeteren om in samenwerking met gebiedspartners de ecologische waterkwaliteit, zo ver als mogelijk, te herstellen;

- het Dagelijks Bestuur in het maatregelenpakket aangeeft dat het zich niet alleen wil inspannen om de natuur in het water te herstellen, maar deze inspanning ook effectief moet zijn;

- voorkomen moet worden dat er onnodige herstelwerkzaamheden nodig zijn na het afsteken van vuurwerk.


Verzoekt het Dagelijks Bestuur:
De gevolgen van consumentenvuurwerk op het milieu te agenderen bij de Unie van Waterschappen en ernaar te streven vanuit verschillende waterschappen bij het kabinet aan te dringen op een verbod op consumentenvuurwerk.

En gaat over tot de orde van de dag.
Status

Verworpen

Voor

Christen Unie, 50plus, PvdD, DeGroenen, Natuurterreinen

Tegen

PvdA, VVD, CDA, WaterNatuurlijk, Bedrijven, Ongebouwd