Motie Subsidie klimaat bestendig boeren


22 april 2021

subsidie klimaat bestendig boeren

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht in vergadering bijeen op 22 april 2021 vanwege besluitvorming over de klimaatadaptatie


Constaterende dat

  1. Door klimaat verandering meer periodes van droogte zullen voorkomen.
  2. De droogte bijdraagt aan de veenbodemdaling, mede door een te laag waterpeil
  3. Veenbodemdaling een maatschappelijke bedreiging is die een halt moet worden toegeroepen.
  4. Het bestuur van AGV investeert in onderzoek naar alternatieve vormen van “nat boeren” met een hoger waterpeil.
  5. Er mogelijkheden zijn om gewassen te telen met een hoog waterpeil
  6. Het van agrariërs financiële risico’s vraagt om om te schakelen naar een natte vorm van boeren met een hoog waterpeil.
  7. Het DB het AB vraagt in te stemmen met het voorstel voor het opstellen van een ontwerp stimuleringsregeling, tijdens het AB van 22-4

Overwegende dat

  • Verdere verdroging van natuurgebieden en veengebieden problemen veroorzaakt.
  • Agrariërs stappen willen nemen om te veranderen, maar niet altijd de financiële mogelijkheden hebben om te starten met een vorm van boeren met een hoog waterpeil.

Verzoekt het Dagelijks Bestuur

De mogelijkheden te onderzoeken voor het opstellen van een stimuleringsregeling voor agrariërs die willen overstappen op een duurzamere manier van boeren met een hoog waterpeil van de grondwaterspiegel onder het maaiveld.

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, DeGroenen

Tegen

Christen Unie, 50plus, Natuurterreinen, PvdA, VVD, CDA, WaterNatuurlijk, Bedrijven, Ongebouwd