Muskus­ratten - overname advies UvW graaf­wering


Inge­trokken na toezegging

29 mei 2019

Motie m.b.t. wijziging strategie muskus- en beverrattenbestrijding

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht in vergadering bijeen op 29 mei 2019,

vanwege besluitvorming over de Standpuntbepaling muskusrattenbeheer t.b.v. de ledenvergadering van de

Unie van Waterschappen.

Constaterende dat:

1. op 14 juni de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen besluit over het voorstel van de

Commissie Muskus- en Beverratten om het doel van de muskusratbestrijding te wijzigen van ‘onder

controle’ naar ‘terugdringen tot aan de landsgrens’;

2. op 29 mei de tekst van de (concept) beleidsvisie voor het muskusrattenbeheer, welke ten grondslag ligt

aan de standpuntbepaling van 14 juni, nog niet gereed is;

3. het AB van waterschap Amstel, Gooi en Vecht gevraagd wordt om haar standpunt over dit voorstel van

de Commissie Muskus- en Beverratten;

4. er in het unaniem gesteunde amendement van 21 juni 2017 van Water Natuurlijk, VVD, PvdA en

Natuurterreinen, werd besloten tot een onderbouwing en uitwerking van o.a.; de consequenties van de

veldproef uitgewerkt in een nieuwe strategie (punt a), de vermeden schadekosten door muskusratten

te bestrijden (punt b), de zin en onzin van preventieve maatregelen (punt c);

5. met het rapport ‘Toekomst van het muskusrattenbeheer in Nederland’ aan punt a, b en c van dit

amendement van 21 juni 2017 niet tegemoet is gekomen;

6. met het rapport ‘Toekomst van het muskusrattenbeheer in Nederland’ aan punt d van dit amendement

van 21 juni 2017 wel tegemoet is gekomen en dat daaruit blijkt dat er nagenoeg geen verschil in

beheerkosten is tussen de huidige beheerpraktijk en volledige uitroeiing, namelijk 25 miljoen euro per

jaar;

7. de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) zeer recent, namelijk in maart dit jaar, een

onderzoek is gestart in opdracht van onder andere Waternet, Waterschap Rivierenland en het

Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen, naar mogelijkheden om de negatieve gevolgen van de

kreeften te verminderen of te stoppen, omdat deze mogelijkheden er op dit moment niet zijn en

wegvangen niet succesvol is gebleken;

1

8. op 8 april 2019 in de European Journal of Wildlife Research een artikel is gepubliceerd, ‘Evidence for the

effectiveness of controlling muskrat populations by trapping’, waarin is geconcludeerd dat met grote

investeringen de populatie zal afnemen maar dat er nog steeds onvoldoende goede informatie

beschikbaar is over alternatieven en de daarbij horende kosten-baten analyse;2

9. zowel de beeldvormende sessie, als het rapport ‘Toekomst van het muskusrattenbeheer in Nederland’,

met uitzondering van pagina 67 en 68, vrijwel volledig gericht is op de variant ‘volledig uitroeien’;

10. in het voorliggende bestuursvoorstel ‘Besluitvorming landelijke strategie muskusrattenbestrijding’

(BBV19.0161) onderzoek naar preventieve maatregelen alleen plaatsvindt wanneer sprake is van - niet

nader gedefinieerde - hotspots.

1 https://www.stowa.nl/nieuws/st...

2 https://link.springer.com/article/10.1007/s10344-019-1279-1


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement m.b.t. wijziging strategie muskus- en beverrattenbestrijding

Lees verder

Wijziging strategie muskus- en beverrattenbestrijding - Inzet preventieve maatregelen

Lees verder