Wijziging strategie muskus- en bever­rat­ten­be­strijding - Inzet preven­tieve maat­re­gelen


29 mei 2019

Motie m.b.t. wijziging strategie muskus- en beverrattenbestrijding

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht in vergadering bijeen op 29 mei 2019, vanwege besluitvorming over de Standpuntbepaling muskusrattenbeheer t.b.v. de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen.

Constaterende dat:

1. op 14 juni de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen besluit over het voorstel van de Commissie Muskus- en Beverratten om het doel van de muskusratbestrijding te wijzigen van ‘onder controle’ naar ‘terugdringen tot aan de landsgrens’;

2. op 29 mei de tekst van de (concept) beleidsvisie voor het muskusrattenbeheer, welke ten grondslag ligt aan de standpuntbepaling van 14 juni, nog niet gereed is;

3. het AB van waterschap Amstel, Gooi en Vecht gevraagd wordt om haar standpunt over dit voorstel van de Commissie Muskus- en Beverratten;

4. er in het unaniem gesteunde amendement van 21 juni 2017 van Water Natuurlijk, VVD, PvdA en Natuurterreinen, werd besloten tot een onderbouwing en uitwerking van o.a.; de consequenties van de veldproef uitgewerkt in een nieuwe strategie (punt a), de vermeden schadekosten door muskusratten te bestrijden (punt b), de zin en onzin van preventieve maatregelen (punt c);

5. met het rapport ‘Toekomst van het muskusrattenbeheer in Nederland’ aan punt a, b en c van dit amendement van 21 juni 2017 niet tegemoet is gekomen;

6. met het rapport ‘Toekomst van het muskusrattenbeheer in Nederland’ aan punt d van dit amendement van 21 juni 2017 wel tegemoet is gekomen en dat daaruit blijkt dat er nagenoeg geen verschil in beheerkosten is tussen de huidige beheerpraktijk en volledige uitroeiing, namelijk 25 miljoen euro per jaar;

7. de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) zeer recent, namelijk in maart dit jaar, een onderzoek is gestart in opdracht van onder andere Waternet, Waterschap Rivierenland en het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen, naar mogelijkheden om de negatieve gevolgen van de kreeften te verminderen of te stoppen, omdat deze mogelijkheden er op dit moment niet zijn en wegvangen niet succesvol is gebleken; 1

8. op 8 april 2019 in de European Journal of Wildlife Research een artikel is gepubliceerd, ‘Evidence for the effectiveness of controlling muskrat populations by trapping’, waarin is geconcludeerd dat met grote investeringen de populatie zal afnemen maar dat er nog steeds onvoldoende goede informatie beschikbaar is over alternatieven en de daarbij horende kosten-baten analyse;2

9. zowel de beeldvormende sessie, als het rapport ‘Toekomst van het muskusrattenbeheer in Nederland’, met uitzondering van pagina 67 en 68, vrijwel volledig gericht is op de variant ‘volledig uitroeien’;

10. in het voorliggende bestuursvoorstel ‘Besluitvorming landelijke strategie muskusrattenbestrijding’ (BBV19.0161) onderzoek naar preventieve maatregelen alleen plaatsvindt wanneer sprake is van - niet nader gedefinieerde - hotspots.

Overwegende dat:

1. preventieve maatregelen onvoldoende zijn onderzocht, zoals ook gesteld door de Dierenbescherming e.a. in haar brief van 7 februari 2019 aan de Waterschapsbesturen, onder punt 3;
2. daarmee de kosten voor preventie – namelijk het graafwerend maken van onze dijken - tot op heden nog steeds niet in kaart zijn gebracht;
3. kosten voor preventieve beheermaatregelen in het rapport ‘Toekomst van muskusrattenbeheer in Nederland’ op pagina 66 en 67 volledig op het conto van de muskusratten zijn gezet terwijl er sowieso kosten voor beheer moeten worden gemaakt, waardoor een onwaar beeld wordt geschetst van de kosten t.a.v. preventieve maatregen omwille van de muskusratten;
4. er naast de muskusrat meer gravende dieren zijn, zoals zoetwaterkreeft, vos, bever, hond, konijn, mol, bruine rat en karper;
5. de kosten van volledige uitroeiing van de muskusrat tot aan de landgrens nooit eindig zal zijn, vanwege het voorbestaan van dit dier aan onze landsgrenzen, als ook in natuurgebieden;
6. er in 30 jaar tijd ook 740 miljoen euro aan duurzame, graafwerende, preventieve en dus diervriendelijke maatregelen besteed kan worden;
7. schadeherstel en preventieve maatregelen aan keringen sowieso noodzakelijk zijn vanwege onderhoud en schade veroorzaakt door water en andere gravende dieren;
8. naar aanleiding van de Reactienota van de Unie van Waterschappen ‘reacties op bestrijdingsstrategie muskusratten’ op pagina 2 onder punt 3 de aanbeveling aan de waterbeheerders wordt gedaan om bij nieuwbouw en herstel van waterkeringen een graafwering tegen exoten en inheemse soorten in te graven.

Verzoekt het Dagelijks Bestuur van het waterschap Amstel Gooi en Vecht om:

a) actief in te zetten op onderzoek naar geschikte preventieve maatregelen en op basis daarvan een financieel inzichtelijk afgewogen besluit te nemen over de meest geschikte aanpak van de muskusrattenproblematiek;
b) in de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen op 14 juni 2019 daarom niet in te stemmen met de voorgestelde bestrijdingsstrategie ‘terugdringen tot aan de landsgrens’.

En gaat over tot de orde van de dag!


Status

Ingediend

Voor

PvdD

Tegen

Christen Unie, 50plus, DeGroenen, Natuurterreinen, PvdA, VVD, CDA, WaterNatuurlijk, Bedrijven, Ongebouwd

Lees onze andere moties

Muskusratten - overname advies UvW graafwering

Lees verder

Wijziging strategie muskus- en beverrattenbestrijding - Driejaarlijkse evaluatie

Lees verder