Nulijn beloning 2013 Bestuurders (AB & DB)


2 december 2012

De vergadering van het Algemeen Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi & Vecht bijeen op 28 november 2012
Gelezen het bestuursvoorstel van het Dagelijks Bestuur ‘Begroting 2013’

Constaterende:
• dat de zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing met 0,48 cent omlaag gaan en de watersysteemheffing met 4,6% stijgt
• dat het gewogen gemiddelde van de prijsstijging 2,5% bedraagt
• uit de begroting 2013 blijkt dat de totale som aan beloningen met 2,6% stijgt (pag. 86, begroting, (€ 1.147.080 (2013) ; € 1.118.020 (2012); 2,60%)
• een stijging van de vergoeding van bestuurders (AB en DB) op dit moment ongewenst is
• de vergoeding geregeld per AMvB en de vergoeding wordt jaarlijks aangepast door de minister
• het mogelijk is om af te wijken van de AMvB, zolang dit geen verhoging betreft in het Waterschapsbesluit (art. 3.3 en 3.11)

Besluit:

Enerzijds als signaal en anderzijds als (geringe) bezuiniging de beloning in de begroting 2013 voor het AB & DB gelijk te houden met 2012, zodanig dat geen er % verhoging is. Nadere uitwerking wordt voorgelegd aan het AB.

en gaat over tot de orde van dag.

De leden van het Algemeen Bestuur

L. van Raan


Status

Voor

Categorie bedrijven, Categorie natuurterreinen

Tegen

VVD, PvdA, Water Natuurlijk, Categorie ongebouwd, AWP

Lees onze andere moties

Verzameling 20 moties verbetering Muskusratten beleidsnota 2012-2015

Lees verder

AGV Eerlijk Bankieren

Lees verder