Algemene politieke beschou­wingen


30 november 2020

Fractievoorzitter Jennifer Bloemberg-Issa heeft in het waterschap Amstel, Gooi en Vecht tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen gesproken over dierenwelzijn, klimaat en biodiversiteit. Lees hier haar bijdrage:

De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk om plannen in dit waterschap niet te beoordelen op economische korte termijnbelangen. Wat op dit moment nodig is, is een lange termijnvisie met een planeetbrede, ecologische blik. In het waterschap moet het niet alleen gaan over financieringsconstructies, weerstandsvermogen en dijkveiligheid maar ook over de manier waarop wij onze maatschappelijke taken realiseren en ons richten op de langjarige crises, waaronder biodiversiteit en droogte. Ook de kiezers hebben aangegeven meer ambitie te willen zien als het gaat om klimaat, groen en dierenwelzijn. Er is een begrotingstekort van onze natuurlijke hulpbronnen dat zo ernstig is dat alle feestelijke begrotingen die het Dagelijks Bestuur zou kunnen presenteren daardoor volledig overschaduwd worden. Naast de coronacrisis hebben we ook een klimaat° en biodiversiteitcrisis. We hebben geen tijd te verliezen om dit te stoppen. De Partij voor de Dieren vindt dat biodiversiteitsherstel te lang vooruit is geschoven in vorige bestuursperiodes. Nu lijkt de noodzaak tot ingrijpen eindelijk beter doorgedrongen te zijn. Ambities op dit vlak mogen geen vertraging oplopen door de coronacrisis. We zien uit naar duurzame ontwikkelingen zoals natte teelt. Onze fractie heeft schriftelijke vragen gesteld om als waterschap ook aanvullende klimaatmaatregelen te nemen. De PvdD hoopt dat deze tot uitvoering komen.

Een van onze voorstellen die impact heeft op het klimaat is dit jaar al aangenomen. Wij zien het door het Algemeen Bestuur aangenomen initiatiefvoorstel ‘Carnivoor? Geef het door!’ ook als eerste stap naar een diervriendelijker Waterschapsbestuur. Dankzij het voorstel wordt een norm omgedraaid: er wordt standaard vegetarisch voedsel aangeboden terwijl keuzevrijheid voor vlees of vis in stand blijft.

Helaas zien we ook nog steeds dieronvriendelijk beleid waarbij muskusratten in wrede vallen, niet zelden door verdrinking, de dood tegemoet gaan, waarbij ook een enorme hoeveelheid andere diersoorten verdrinken die per ongeluk in deze klemmen terecht komen. De muskusratten worden niet beheerd, ze worden gedood en dus bestreden. We moeten hierover als overheid transparant zijn. Daar dienen wij een motie over in.

We willen ook meer transparantie over de kosten. We willen dat kosten voor dijkreparatie die aantoonbaar aan de muskusrat te wijten zijn, ook zo gespecificeerd worden: herstelkosten door graverij mogen alleen aan muskusratten worden toegewezen als de schade aantoonbaar door de muskusrat is veroorzaakt. Tenslotte wil de Partij voor de Dieren fractie wil ook graag de toezegging van het DB dat bevers niet gedood gaan worden zodra ze in ons waterschap verschijnen.

Met natuurvriendelijke oevers en vispasseerbaarheid van kunstwerken bepalen wij de leefomgeving van flora en fauna. Vissen moeten een natuurlijk leven kunnen leiden en geen speeltje zijn voor hengelaars, niet te maken krijgen met zuurstofgebrek in het water of klem raken in een gemaal. Daarom willen wij het Dagelijks Bestuur vragen om in de Voorjaarsnota indicatoren op te nemen voor visvriendelijk beleid in ons gebied, zodat we de komende jaren kunnen controleren of hier genoeg vooruitgang wordt geboekt als het gaat om visvriendelijke maatregelen. Is de portefeuillehouder bereid om bij het opstellen van het visbeleid hier specifiek naar te kijken? Denk aan bijvoorbeeld nieuwe visreservaten, waar vissen niet het risico lopen om in een haak te happen.

Tot slot. Het helpt voor groene ambities niet dat we in de waterschappen geborgde zetels hebben. De belangen van de te intensieve landbouw geven nog te vaak de doorslag. Zónder de geborgde zetels komt er een democratische zetelverdeling tot stand. Het is dan ook een interessant jaar geweest met het advies over afschaffing van de geborgde zetels. Wat ons betreft gaat dit gebeuren, om zo dus niet economische kortetermijnbelangen maar een duurzame langetermijnvisie in het waterschap te bereiken. Dankuwel.

Gerelateerd nieuws

Meer inzet nodig voor klimaatdoelen

Vandaag heeft fractievoorzitter Jennifer Bloemberg schriftelijke vragen gesteld over de klimaatdoelstellingen. Het Planbureau...

Lees verder

Onderhoud Diemerpark rampzalig voor biodiversiteit

AB-lid Mario Blom heeft schriftelijke vragen gesteld over de ravage die werd veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden in het ...

Lees verder