Dieren­welzijn als hoofdstuk op begroting


Toezegging voor 2025

23 november 2023

Deze maand is de begroting voor 2024 behandeld. Het Dagelijks Bestuur zet daarin de plannen voor volgend jaar en hoeveel geld die plannen kosten. Wij zien dat er meer aandacht is dier, natuur en milieu. Maar we vinden wel dat het langzaam gaat. De crisis is nu. Daarom hebben we kritische vragen gesteld.

Laten we met de positieve punten beginnen. Het Dagelijks Bestuur maakt geld vrij voor een Nota Dierenwelzijn, een vernieuwde Nota Vis en een aangescherpt Biodiversiteitsherstelplan. Dat is goed nieuws! Zo komt er in het waterbeleid meer aandacht voor de dieren en planten. We zien al een paar voorbeelden. Er komen meer natuurvriendelijke oevers, er wordt op ecologische wijze onderhoud gepleegd, er komt onderzoek naar de gevolgen van verdroging, en er komt een uitgebreide proef om schade door muskusratten op diervriendelijke wijze te voorkomen.

Toch gaat het erg langzaam. Van de totale begroting gaat minder dan 1% naar dit soort nieuwe plannen. Wij vinden het belangrijk dat de klimaatcrisis en biodiversiteitscrisis zo snel mogelijk worden aangepakt. Want hoe langer je wacht, hoe groter de gevolgen. Er moet daarom haast worden gemaakt met groen en diervriendelijk beleid.

Wij hebben daarvoor twee voorstellen gedaan. Ten eerste dat er meer geld moet naar de Kaderrichtlijn Water (KRW). De KRW-doelen gaan over schoon en gezond oppervlaktewater. Het waterschap is verplicht om alles op alles te zetten om de KRW-doelen te halen. Als we de KRW-doelen niet halen, is dat niet alleen slecht voor de waterkwaliteit, maar lopen we ook het risico op boetes. Het Dagelijks Bestuur was het daarmee eens. Ten tweede wilden wij dat dierenwelzijn een eigen hoofdstuk op de begroting krijgt. De Partij voor de Dieren zit immers in de coalitie. Het Dagelijks Bestuur heeft toegezegd dat dat vanaf 2025 gebeurt. Een belangrijke stap! Zo garanderen we dat het waterschap rekening houdt met de dieren, hun leefomgeving en het ecosysteem.