Vlucht­plaatsen voor dieren bij hoogwater


14 juni 2022

In een watergebiedsplan staat per gebied hoe een waterschap zorgt dat er voldoende en schoon water is in een bepaald gebied zodat het past bij de functie in dat gebied, zoals wonen, werken, landbouw of recreatie. In zo'n plan wordt bijvoorbeeld de hoogte van het waterpeil in sloten en vaarten bepaald, wordt de waterkwaliteit en de aan- en afvoer van water geregeld zodat planten en dieren daar kunnen leven. Ook staat erin aangegeven welke gebieden bedoeld zijn voor inundatie – ook wel overstromingsgebieden genoemd.

In de commissievergadering van 25 mei bespraken de leden de watergebiedsplannen Noorder IJ polder en Diemerpolder. AB-lid Anne Mulder heeft toen de oproep gedaan om als waterschap verantwoordelijkheid te nemen voor de veiligheid van dieren tijdens watersnood. Om te beginnen door te inventariseren of hoger gelegen vluchtplaatsen voor dieren in het betreffende gebied aanwezig zijn, zodat zij daar bij hoogwater naar toe kunnen vluchten, zodat ze niet verdrinken. Ook heeft zij gevraagd hoe bij dit soort crisissituaties de samenwerking is geregeld met de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland om te voorkomen wat we een aantal maanden geleden bij de overstroming in Limburg hebben gezien: veel dieren zijn toen verdronken omdat daar onvoldoende rekening was gehouden met de veiligheid voor dieren bij hoogwater.

In juli is er een Bestuursvergadering van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland waaraan onze dijkgraaf deelneemt namens ons waterschap, samen met o.a. een aantal burgemeesters uit de regio en brandweer, om de geleerde lessen van de overstroming in Limburg te bespreken. De Partij voor de Dieren is toegezegd dat zij dan ook vluchtplaatsen voor dieren bij watersnood zullen agenderen en dat het Dagelijks Bestuur daarvan verslag zal doen aan het Algemeen Bestuur. Ook heeft de portefeuillehouder toegezegd dat zij laat uitzoeken op welke wijze ons waterschap vluchtmogelijkheden voor dieren kan integreren in haar beleid. We verwachten dat zij de Partij voor de Dieren uiterlijk 1 oktober vertelt op welke wijze Waterschap AGV dat gaat doen.

Gerelateerd nieuws

Waterschap gaat vismigratie verbeteren

Sluizen, stuwen en gemalen belemmeren de migratie van vissen. In gemalen komen jaarlijks miljoenen vissen om het leven. De Pa...

Lees verder

Nieuwe duo-leden versterken de fractie

De fractie van de Partij voor de Dieren in het Waterschap AGV is ontzettend blij met de installatie van Kitty Jonk op 8 juni ...

Lees verder