Water­schap gaat vismi­gratie verbe­teren


26 mei 2022

Sluizen, stuwen en gemalen belemmeren de migratie van vissen. In gemalen komen jaarlijks miljoenen vissen om het leven. De Partij voor de Dieren wil dat sluizen en gemalen aangepast worden, zodat vissen erlangs kunnen zwemmen. In het waterschap AGV is een Nota Vis vastgesteld met duidelijke ambities hierover, zoals het voor 60% van het wateroppervlak bereikbaar maken voor trekvis en het oppakken van de 25-30 belangrijkste knelpunten als het gaat om vismigratie. Deze ambities staan tot nu toe alleen op papier, concrete plannen voor de uitvoering ontbreken nog.

In de commissievergadering van 25 mei heeft AB-lid Jennifer Bloemberg bij de bespreking van het Masterplan Technische systemen aandacht gevraagd voor deze ambities voor vismigratie. De Partij voor de Dieren heeft opgeroepen de prioritering voor vismigratie ook daadwerkelijk op te nemen in de uitvoeringsplannen die nog gemaakt gaan worden, en controleerbaar te maken. De portefeuillehouder heeft toegezegd dat de ambities uit de Nota Vis één op één worden doorgevoerd in de uitvoeringsplannen. Hiermee rekent onze fractie erop dat we later dit jaar een ontwerp tegemoet kunnen zien waarin staat hoe het leefgebied en welzijn van de vissen in de wateren verbeterd gaat worden.

Gerelateerd nieuws

Vragen over gemiste kansen voor herstel van biodiversiteit.

In het Algemeen Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is een vaarwegovereenkomst met de provincie aangenomen. Helaas ...

Lees verder

Vluchtplaatsen voor dieren bij hoogwater

In een watergebiedsplan staat per gebied hoe een waterschap zorgt dat er voldoende en schoon water is in een bepaald gebied z...

Lees verder