Motie Ecologie en Water­kwa­liteit


22 mei 2015

Op 21 mei kwam onderstaande motie van Peter van der Kraan vanwege een vergader technisch misverstand helaas niet ter vergadering in het AB.

Het Algemeen Bestuur van Amstel, Gooi en Vecht, bijeen op donderdag 21 mei 2015,

Constaterende dat:

In het Watergebiedsplan Hoeker- en Garstenpolder met betrekking tot ecologie en waterkwaliteit de conclusie gesteld wordt dat:

‘achteruitgang op ecologisch ambitieniveau heeft plaatsgevonden’ en de waterkwaliteit niet voldoet aan de gestelde waarden met betrekking tot stikstof en fosfaat.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) al in 2012 aantoonde dat slechts 40% van de doelen van de KRW (in 2027) gehaald zullen worden. Met landbouw als belangrijkste veroorzaker van verontreiniging is aanscherping van het mestbeleid op korte termijn noodzakelijk om de doelstellingen te halen.

De Tweede Kamerleden van de PvdD-fractie in reactie op dit rapport een motie hebben ingediend waarin de regering werd verzocht zorg te dragen voor het halen van de doelen van de KRW.

Deze motie is door een meerderheid van de Kamer aangenomen.

Overwegende dat:

“Nog steeds is verontreiniging van water door landbouw een groot probleem in Nederland en in Europa. Maatregelen op het gebied van landbouw ontbreken of zijn te vrijblijvend”, zo stelt de Europese Commissie op 9 maart 2015 in een Mededeling aan het Europese Parlement en de Raad.

Vragen en opmerkingen hierover zijn op 18 maart 2015 aan de Minister van Infrastructuur en Milieu voorgelegd. Bij brief van 30 april 2015 zijn de vragen beantwoord:

“De aanbeveling om een duidelijkere strategie te ontwikkelen om vervuiling uit de landbouw aan te pakken pak ik op samen met de staatssecretarissen van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken”.

Draagt het Dagelijks Bestuur op:

Extra maatregelen te nemen in het Watergebiedsplan Hoeker- en Garsterpolder om de KRW-doelen wél te behalen, conform de door de Tweede Kamer aangenomen motie en conform de beantwoording van de Minister van Infrastructuur en Milieu op de aanbevelingen vanuit de Europese Commissie.

En gaat over tot de orde van de dag.

Gerelateerd nieuws

Provinciaal lanbouwprogramma PvdD Noord-Holland: 100% biologisch

Stelling 4 bij het Lijstrekkersdebat van VNO Noord Holland Noord in Alkmaar vòòr de PROVINCIALE STATEN VERKIE...

Lees verder

Zonnepanelen Horstermeer in zicht

In de laatste bestuursvergadering van 2015 van het Algemeen Bestuur heeft het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht een mooie stap...

Lees verder