Water­be­heerplan: compleet, maar meer van hetzelfde


15 januari 2015

[uitgesproken: 14 januari 2015]

Voorzitter, dank voor dit uitgebreide waterbeheerplan voor de periode 2016-202. Complimenten voor de breedte en diepte van het document, met voor ons alle kapstokken die we wensen kunnen.

Omdat als wensbeeld in 2030 wordt gesteld heb ik even de moeite genomen om te kijken wat de geleerden zeggen over 2030.

Het KNMI zegt: de opwarming van de aarde is ongeveer 1,5 graad en concludeert met het ipcc dat de de spreiding in de berekeningen voor 2030 vooral het gevolg zijn van modelonzekerheid en natuurlijke variaties. Er staat: De scenariotabel voor 2030 toont het gemiddelde van de modelberekeningen voor de verschillende klimaatindicatoren. Voor de meeste indicatoren zijn de scenarioveranderingen voor 2030 relatief klein ten opzichte van de natuurlijke variatie. Maar over de 1,5 graad is weinig discussie.

Een in opdracht van 20 regeringen uitgevoerd onderzoek dat meer dan 1200 onderzoeken samenvatte concludeert dat bij die 1,5 graad stijging het aantal slachtoffers als gevolg van de verandering op meer dan 100 miljoen word geschat, met name in de derde wereld landen...dit ter inleiding.

Met betrekking tot de Missie & Visie: Het waterschap AGV onderschrijft het principe van de circulaire economie: er mag geen uitputting van de natuur plaatsvinden bij productie en consumptie. Dat betekent bijvoorbeeld dat het waterschap afvalwater ziet als drager van energie en grondstoffen.

Voorzitter, we zijn heel erg blij met dit uitgangspunt --- circulair, eerste vraag, wat bedoelt het bestuur met : het principe van de circulaire economie, is dat alleen wat na de puntjes staat? er mag geen uitputting van de natuur plaatsvinden bij productie en consumptie. U weet wat dat betekent... Geen externe kosten, dat vind ik nergens terug. Dat betekent of uw intenties zijn goed maar u weet niet wat een circulaire economie echt betekent, of u weet het wel, maar dan is het vreemd dat u in de visie eigenlijk meer van hetzelfde beschrijft en nergens terug komt op deze externe kosten of hoe we deze in kaart gaan brengen. Graag een toelichting.

In paragraaf 8.2 geen woord in het wensbeeld over dat in 2030 de verdrinkingsval voor muskusratten dan al 15 jaar niet meer bestaat. Geen woord over de preventieve maatregelen die het waterschap verplicht is op te nemen om schade door gravereijen te voorkomen. Dat betekent dat op pagina 39 niet moet staan dat muskusrattenbeheer structureel onderdeel is van de waterkeringen, maar dat er moet staan dat de preventie van gravereijen structureel onderdeel is. De vraag aan het bestuur is of zijn deze vergissing alsnog wil en kan wegnemen alvorens het stuk vrij te geven..of mij uitleggen waarom deze nieuwe wettelijke taak niet wordt meegenomen.

Schoonwater blz 56. Voorzitter, prima inleiding; schoon water, van goede ecologische en chemische kwaliteit. Het wensbeeld lijkt ook geheel redelijk en realistisch (voorspelling ipcc), maar herbergt volgens ons een fundamenteel tekort, immers het belangrijkste zijn de vastgestelde gebruiksfuncties, die zijn geschikt. Functies voor de mens. De afgeleide is dat die goede waterkwlaiteit heeft geleid tot bij het gebied passende ecologie. En dit alles kosten effectief… Het grote bezwaar dat aan deze bedrijfseconomische aanpak kleeft is dat als de functie economisch niet meer aantrekkelijk is of niet meer kosteneffectief; de waterkwaliteit er onder gaat leiden en dus de ecologie en dus wij en de dieren.

Dus allemaal prima, maar geënt op hele smalle economische uitgangspunten, waarvan we weten hoe wispelturig, onvoorspelbaar en opportunistisch zijn.

Willen we zo’n visie neerleggen? Wij denken niet. Beter is om vast te stellen dat we ecologisch gezond water willen, voor mens en dier, dat dat het uitgangspunt is, en dat we vandaar uitgaan wat het draagvlak voor economische activiteiten is.

Op het gebied van indicatoren lijkt ons in 2019 pas voor 50% bekend hebben wat de kwaliteit is, een beetje laag geschat als we 2 jaar later al op 100% zitten en we nu ook al het nodige weten. In 2021 70% van Kader Richtlijn Water (KRW) wateren, dat zijn dus 21 stuks, dan is de vraag, hebben we daar al de ambitie van AGV in zitten om alle wateren aan de krw te laten voldoen?

De Partij voor de Dieren maakt zich grote zorgen dat anno 2015 nog geen 10 procent van de overige wateren voldoet aan KRW richtlijnen waterkwaliteit. Ondanks peperdure waterzuiveringsinstallaties behoort veel nederlands oppervlaktewater tot het vuilste van Europa in elk geval wat betreft meststoffen fosfaat en nitraat zo zegt onder andre het planbureau van de leefomgeving. Met als gevolg dat veel soorten plankton waterdiertjes vissen en planten niet kunnen overleven. Met de aanleg van gesloten rioleringen kwam in de jaren 30 van de vorige eeuw kwam gelukkig een einde aan het legen van poepemmers in de plaatselijke gracht of rivier. Ik noem dit even omdat het wensbeeld 2030 is

Nu zijn veel boerensloten helaas nog de open riolen die uitmonden uit op onze ringvaarten plassen meren en rivieren en daarmee blijven we voorlopig het smerigste jongetje uit de Europese klas.

10.5.5 Visbeleid: Ik weet niet of het visbeleid in 2030 nog termen als de sportvisserij –blijf het een raar word vinden- bevat, anders dan historische verwizingen, maar ik herhaal hier dat wij vinden dat in de visstandbeheer commissie ook vertegenwoordigers zitten van dierenwelzijnorganisaties, zodat die –om andere dan eigenbelangredenen- op kunnen komen voor het welzijn van degene die zich niet kunnen uiten, maar wel het slachtoffer zijn.

Prima om 10.5.6 Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) te noemen, boeren vervullen een belangrijke functie bij hoe het landschap met water eruit ziet, als dat gaat om biologisch, passend bij de schaal van het landschap met plantaardige producten heft dat onze steun. Uitkopen met als resultaat schaalvergroting en intensieve veehouderij is voor ons niet wenselijk. Opvallend is dat waar het hoofdstuk Schoon water zo’n groot belang hecht aan landbouw zij niet het pricipe de vervuiler betaalt hanteert, dat zouden we graag terug zien

11.2 Wensbeeld 2030 In 2030 bestaat de term afvalwater niet meer. Water in de waterketen is een bron voor grondstoffen, energie en water. Terugwinning van grondstoffen en energie uit afvalwater gebeurt waar dit het meest efficiënt is: bij de bron, in het transportsysteem en/of op de (centrale) zuivering. Dankzij de terugwinning levert de waterketen een belangrijke bijdrage aan het verduurzamen van de samenleving.

Prima, staan we achter, en spreken de wens uit dat ook het waterschap het principe huldigd, dat als je het er niet in stopt, je het er ook niet hoeft uit te halen... vervuiler betaalt.

Dank u wel en we zijn benieuwd naar de antwoorden op onze vragen.

Gerelateerd nieuws

Beschouwingen 2014 bij begroting 2015

Voorzitter, dank uw wel, Voorzitter, een paar trends…onlangs werd bekend dat Google ophoudt met het investeren in wat...

Lees verder

Paling vissen op de Vecht? Dacht het niet...

Naar aanleiding van de berichten in Zuid-Holland over het (nog steeds) vissen op de bedreigende diersoort paling, hebben we o...

Lees verder