Monde­linge vragen rondom wind­tur­bines RWZI West


Indiendatum: nov. 2016

De fractie van de Partij voor de Dieren wil graag de volgende mondelinge vragen stellen tijdens de Commissie vergadering van woensdag 16 november 2016.
Onderwerp van de vragen is de stand van zaken van de "Realisatie-agenda: projecten gericht op productie van energie en grondstoffen" ten behoeve van de ambitie AGV "Energieneutraal in 2020".
Aanleiding voor deze mondelinge vragen is de ontwerp weigering van de provincie Noord-Holland op de vergunningsaanvraag voor het voorbereidingsproject "3 Windmolens voor AGV in Havengebied".
Wij hebben nu de volgende vragen:

 1. Uit het ontvangen stuk "1.4 Ruimtelijke onderbouwing Windlocatie Westpoortweg_20160513" blijkt uit hoofdstuk 6 dat er géén saneringsovereenkomst voor (7) bestaande windturbines is, terwijl hoofdstuk 8 aangeeft dat er wél een saneringsovereenkomst aanwezig is. Wat is nu precies de situatie: is er wel of geen saneringsovereenkomst voor 7 bestaande windturbines?
  Zo ja, met welke partij is deze saneringsovereenkomst aangegaan en is deze reeds ondertekent door alle betrokken partijen?
  Zo nee, op basis van welke gegevens/contacten/partijen wordt er dan in hoofdstuk 8 aangegeven dat er wel een saneringsovereenkomst aanwezig is?
 2. Wat zijn de gevolgen voor de coalitie ambitie "AGV Energieneutraal in 2020" indien er geen windturbines op RWZI West of elders geplaatst kunnen worden?
 3. Wordt er door DB en Waternet gewerkt aan een 'plan B' om de weigering van de provincie te ondervangen?
  Zo ja, uit welke onderdelen bestaat dit 'plan B'?
  Zo nee, waarom niet, en is het DB van plan wel aan een 'plan B' te gaan werken?

Jeroen Brink
Fractie Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over inkoop elektriciteit

Lees verder

Vragen over vergunnningen voor lozingen door bedrijven

Lees verder