Schrif­te­lijke vragen inzake bagger­stort in voor­malige zand­putten


Indiendatum: nov. 2019

Schriftelijke vragen naar aanleiding van de Zembla uitzending “Bagger”, d.d. 27 september 2019 van de heer Van der Kraan (Partij voor de Dieren)

Aan de hand de uitzending van Zembla d.d. 27 september 2019 blijkt dat er in Nederland al meer dan 10 jaar lang voormalige zandputten volgestort worden met bagger en vervuilde grond. In totaal gaat het om minstens 100 miljoen kubieke meter.

Vraag 1: Werden en/of worden er in het beheergebied van waterschap AGV ook voormalige zandputten volgestort met bagger/ slib/ vervuilde grond? Uit het Zembla programma blijkt dat in Nederland voormalige zandwinputten volgestort worden met bagger en vervuilde grond. “Soms zitten er veel meer vervuilende stoffen in de bagger dan officieel is toegestaan, blijkt uit onderzoek van ZEMBLA, onderzoekscollectief SPIT en Follow the Money. Het ondieper maken van plassen wordt door overheidsorganisaties en natuurbeheerders gepresenteerd als een verbetering van de biodiversiteit, maar wetenschappers trekken dat ernstig in twijfel. ZEMBLA onderzoekt: wat verdwijnt er in onze plassen en hoe is het toezicht daarop?”1

Vraag 2: Bent u bekend met het feit dat slib uit de Amsterdamse grachten in een zandwinningsplas bij de gemeente Buren (Gdl.) gestort wordt ten behoeve van het verontdiepen van deze plas en daarmee schoon zand vervangen wordt door vervuilde bagger? Volgens de exploitant van deze plas wordt hier nieuwe natuur ontwikkeld. De bagger uit de Amsterdamse grachten wordt weliswaar gezeefd voordat er gestort wordt, maar juist dit zeven zorgt voor vervuiling: “Menging door het water van bestanddelen die door de mazen van de zeef heenkomen, zorgt voor een grotere mate van vervuiling dan door stort zonder zeven. In eerste instantie geeft deze menging hetzelfde effect als het roeren van suiker door de thee, in plaats van suiker die stil op de bodem ligt.”

Vraag 3: Vindt u het verantwoord om ‘nieuwe natuur’ op deze wijze te ontwikkelen?

Vraag 4: Wat kan AGV doen om deze stortpraktijken stop te zetten? Uit de Zembla uitzending blijkt tevens dat RWS niet deugdelijk handhaaaft met betrekking tot het verontdiepen van plassen; RWS vaart surveillancerondjes rond de baggerstorten, maar zij nemen geen monsters van de bagger die in de plassen gestort wordt. Toezichthouders die door de provincie worden ingehuurd, zeggen dat er een oogje dichtgedaan wordt bij het storten. Rijkswaterstaat heeft de verplichting om bij twijfel de baggerstorten niet te accepteren. Als toezichthouder houden ze zich aan de regels, zeggen ze zelf. Maar na ophef over de vervuilde bagger blijkt tijdens controles (van 10 schepen) bij alle schepen wat mis te zijn: Bij alle gecontroleerde partijen is de herkomst niet duidelijk, er is twijfel over de chemische kwaliteit, samenvoegingen en over de omvang van de partijen.[2] Zandwinning in combinatie met verondiepen door baggerstort in Nederlandse plassen is een verdienmodel geworden.

Vraag 5: Wat vindt u van het advies van het ecologisch adviesbureau Westendorp dat ingehuurd is door het Ministerie van Milieu en Infrastructuur, namelijk stoppen met bagger- en slibstort in voormalige zandwinningsputten totdat bekend is wat de effecten zijn en hoe je op basis daarvan beleid kunt formuleren?

[1] Zie https://bit.ly/2mRaeIg [2] Inhoud o.m: Accu’s, asbest, arsenicum, banden, bouwmateriaal, bitumen, fietsen, koelkasten, kozijnen, speciekuipen, PAK’s

Indiendatum: nov. 2019
Antwoorddatum: 3 dec. 2019

Onderwerp Beantwoording vragen PvdD en De Groenen nav Zembla-uitzending over bagger

Beantwoording van de schriftelijke vragen van de PvdD van d.d. 14 november en vragen van De Groenen van d.d. 25 november naar aanleiding van de Zembla uitzending “Bagger”, d.d. 27 september 2019. Vragen fractie PvdD:

Vraag 1: Werden en/of worden er in het beheergebied van waterschap AGV ook voormalige zandputten volgestort met bagger/ slib/ vervuilde grond?

Waternet heeft de afgelopen jaren zowel toepasbare bagger afgevoerd naar toepassingslocaties als niet toepasbare bagger (verontreinigd) afgevoerd naar stortlocaties onder water. Binnen het beheergebied van AGV is grond en bagger van Amsterdam toegepast in de Noorder IJpolderplas. Op basis van bestaand Nederlands beleid en regelgeving zijn er verspreid over Nederland toepassingslocaties voor grond en bagger. In deze locaties mag toepasbare grond en bagger worden toegepast. Tevens zijn er verspreid over Nederland vergunde stortlocaties onder water in diepe putten voor de berging van vervuilde grond en bagger. In deze laatste categorie mag verontreinigde bagger worden gestort. Vraag 2: Bent u bekend met het feit dat slib uit de Amsterdamse grachten in een zandwinningsplas bij de gemeente Buren (Gdl.) gestort wordt ten behoeve van het verontdiepen van deze plas en daarmee schoon zand vervangen wordt door vervuilde bagger?

Ja, Waternet heeft in 2019 opdracht gegeven om bagger uit Amsterdam af te vervoeren naar baggerdepot de Ingensche waarden nabij Buren. De baggerspecie is daar gezeefd op plastics en ander grof vuil. De gezeefde baggerspecie is toegepast en het plastic en ander vuil is naar een stort op land afgevoerd. Toepasbare grond en bagger mag slechts “sporadisch” plastics bevatten en omdat bagger uit Amsterdam veel plastic bevat, is de bagger eerst gezeefd om plastics en ander grof vuil te verwijderen. Eerder is ook bagger afgevoerd naar de Ingensche Waarden. Het betreft onder andere bagger uit Amsterdam en de Vecht. Waternet handelt in alle voornoemde gevallen conform de wet- en regelgeving.

Vraag 3: Vindt u het verantwoord om ‘nieuwe natuur’ op deze wijze te ontwikkelen? Daar gaat AGV of Waternet niet over. Waternet, als uitvoerder van AGV, handelt conform de wet- en regelgeving zoals verwoord in het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk) inclusief de Circulaire en Handreiking voor het herinrichten van diepe plassen. Waternet is gehouden de juiste naleving hiervan te controleren en doet dat dan ook. In het Bbk staat beschreven dat het ‘bevorderen van de natuurwaarden’ een functionele toepassing kan zijn. Uit de Handreiking volgt dat ook het bevoegd gezag ruimtelijke ordening wordt betrokken in de toets hierop.

Vraag 4: Wat kan AGV doen om deze stortpraktijken stop te zetten? In de huidige situatie is het niet toegestaan om herbruikbare en toepasbare grond of baggerspecie te storten. AGV heeft wel de bevoegdheid om bepalingen op te nemen in de eigen (beleids) Nota baggeren over het toepassen van vrijkomende partijen herbruikbare grond en baggerspecie in diepe putten.

Vraag 5: Wat vindt u van het advies van het ecologisch adviesbureau Westendorp dat ingehuurd is door het Ministerie van Milieu en Infrastructuur,namelijk stoppen met bagger- en slibstort in voormalige zandwinningsputten totdat bekend is wat de effecten zijn en hoe je op basis daarvan beleid kunt formuleren? Dhr Westendorp is medewerker van het onderzoeksbureau B-ware en geeft in de uitzending van Zembla advies. Het advies van dhr. Westendorp is prematuur en niet afgestemd met het Ministerie. Het Ministerie van I&W heeft het bureau B-ware opdracht gegeven voor een meerjarig onderzoek naar de ecologische effecten van het verondiepen van diepe plassen. De resultaten zullen naar verwachting in 2020/2021 gereedkomen. Het is aan het ministerie om hier zo nodig de wet- en regelgeving op aan te passen. Waterschappen zijn vanuit de UvW betrokken bij de discussie over de toekomst van het herinrichten van diepe putten.

Interessant voor jou

Vragen over statiegeld op blikjes en kleine flesjes

Lees verder

Schriftelijke vragen over twee nieuwsberichten over een gat in de Winkeldijk bij Abcoude

Lees verder