Vragen over statiegeld op blikjes en kleine flesjes


Indiendatum: sep. 2019

De Partij voor de Dieren fractie is voorstander van een zo snel mogelijke invoering van statiegeld op plastic flesjes en blikjes. In veel Europese landen is het al een gangbare en succesvolle praktijk: in Noorwegen en Duitsland komt 97% tot 99% van de flessen en blikjes waar statiegeld op zit retour. Vanaf 2021 zal mogelijk ook eindelijk statiegeld worden geheven op kleine flesjes en blikjes. Invoering hiervan is jarenlang doorgeschoven en met vrijwillige samenwerkingen met de sector tegengehouden door de verpakkingsindustrie. Ondertussen is het zwerfafval op straat en in het water niet afgenomen. Blikjes blijken bij de uitbreiding van het statiegeldsysteem niet meteen te worden meegenomen.[1]

1. Hoe beoordeelt het Dagelijks Bestuur de invoering van statiegeld op kleine flesjes en blikjes als stap in de strijd tegen de plastic soup?

2. Bent u, gezien het feit dat er twee keer zoveel blikjes dan plastic flesjes in het zwerfafval voorkomen, het met de Partij voor de Dieren eens dat de invoering van statiegeld niet alleen voor plastic flesjes noodzakelijk is maar ook meteen moet gelden op blikjes? Zo nee, waarom niet?

3. Bent u bereid om (bijvoorbeeld via de Unie van Waterschappen) bij de Rijksoverheid aan te blijven dringen tot een spoedige uitbreiding van statiegeld, inclusief blikjes? Zo ja, op welke wijze en termijn? Zo nee, waarom niet?

4. Bent u bereid om daarnaast te pleiten voor maatregelen die liggen in het terugdringen van single use plastic en wegwerp verpakkingen? Zo nee, waarom niet?

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft zich via de Statiegeldalliantie al uitgesproken voor uitbreiding van statiegeld. De Statiegeldalliantie maakt de brede steun vanuit de maatschappij voor statiegeld zichtbaar en draagt dit uit richting de Nederlandse regering.

5. Waarom is Waternet als waterbedrijf nog geen partner van de Statiegeldalliantie?

6. Welke maatregelen neemt het waterschap zelf om de wegwerpcultuur tegen te gaan, bijvoorbeeld op het gebied van verminderen van plasticgebruik?

[1] https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/statiegeld-op-plastic-flesjes-de-industrie-had-het-plan-liever-tegengehouden~b3964281/

Indiendatum: sep. 2019
Antwoorddatum: 10 okt. 2019

Op 29 september 2019 heeft de fractie Partij voor de Dieren schriftelijke vragen gesteld inzake statiegeld op blikjes en kleine flesjes. In dit memo zijn de vragen beantwoord.

1. Hoe beoordeelt het Dagelijks Bestuur de invoering van statiegeld op kleine flesjes en blikjes als stap in de strijd tegen de plastic soup?

Het Dagelijks bestuur is voorstander van de invoering van statiegeld op flessen en blikjes.

2. Bent u, gezien het feit dat er twee keer zoveel blikjes dan plastic flesjes in het zwerfafval voorkomen, het met de Partij voor de Dieren eens dat de invoering van statiegeld niet alleen voor plastic flesjes noodzakelijk is maar ook meteen moet gelden op blikjes? Zo nee, waarom niet?

Het Dagelijks bestuur is het hiermee eens.

3. Bent u bereid om (bijvoorbeeld via de Unie van Waterschappen) bij de Rijksoverheid aan te blijven dringen tot een spoedige uitbreiding van statiegeld, inclusief blikjes? Zo ja, op welke wijze en termijn? Zo nee, waarom niet?

Tijdens de vergadering van het Algemeen bestuur van ons waterschap op 25 januari 2018 is unaniem een motie aangenomen voor aansluiting van waterschap AGV bij de statiegeldalliantie. Maatschappelijke organisaties, lokale overheden, burgerinitiatieven, bedrijven en milieuorganisaties verenigen zich in de Statiegeldalliantie om een gezamenlijk geluid vóór statiegeld op blikjes en plastic drankflessen te laten horen richting de Nederlandse en Belgische regeringen. Via deze alliantie dringt het waterschap blijvend aan bij de Rijksoverheid voor de invoering van statiegeld op blikjes en plastic flessen. Het Dagelijks bestuur ziet geen meerwaarde in een separate lobby vanuit het waterschap.

4. Bent u bereid om daarnaast te pleiten voor maatregelen die liggen in het terugdringen van single use plastic en wegwerp verpakkingen? Zo nee, waarom niet?

Naast het statiegeld op plastic flessen en blikjes draagt de statiegeldalliantie uit dat de aangesloten organisaties:  een eerlijke oplossing willen voor zwerfafval door de kosten ervan weg te halen bij de burgers en lokale overheden en het verpakkende bedrijfsleven ervoor verantwoordelijk te maken;  een écht duurzaam, circulair model willen voor het beheer van grondstoffen. Hiermee houdt de alliantie zich ook bezig met andere vormen van zwerfvuil. Daar waar zich aanvullend kansen voordoen om binnen de taakuitvoering van het waterschap te pleiten voor het verminderen van single use plastic en wegwerp verpakkingen dan wil het Dagelijks bestuur deze kansen benutten.

5. Waarom is Waternet als waterbedrijf nog geen partner van de Statiegeldalliantie?

Het aansluiten bij de alliantie is een beleidskeuze. De verantwoordelijkheid voor beleidskeuzes ligt bij de bestuurlijk opdrachtgevers van Waternet en niet bij Waternet als uitvoeringsorganisatie.

6. Welke maatregelen neemt het waterschap zelf om de wegwerpcultuur tegen te gaan, bijvoorbeeld op het gebied van verminderen van plasticgebruik?

Het waterschap stelt het inkoopbeleid van Waternet vast. Hierin heeft het waterschap de mogelijkheid aan te dringen op duurzame inkoop. Door het Dagelijks bestuur is op 15 november 2018 de toezegging gedaan dat zodra het nieuwe inkoopbeleid door de Unie van Waterschappen voorligt er gesproken kan worden over de herziening ervan (AB – 177). Dit in samenwerking met de gemeente Amsterdam. Daarnaast zet Waternet volop in op een duurzame bedrijfsvoering. Het Dagelijks bestuur ondersteunt dit.Het Dagelijks bestuur

Interessant voor jou

Vragen over conceptbesluit landelijke strategie muskusratten beheer

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake baggerstort in voormalige zandputten

Lees verder