Schrif­te­lijke vragen inzake het ballon­nen­op­laat­verbod in gemeenten


Indiendatum: 2 aug. 2020

Het oplaten van ballonnen heeft ernstige gevolgen voor het milieu en voor dieren. Zo komen ballonnen en lintjes na het oplaten weer neer op de grond en in het water. Naast dat dit bijdraagt aan de plastic soup in de oceanen, veroorzaken ballonnen veel dierenleed omdat ze door dieren aangezien worden voor voedsel. Vogels, zeezoogdieren en vissen raken er bovendien verstrikt in. In een studie van het wetenschappelijke tijdschrift Nature[1] komt naar voren dat ballonnen van het afval in zee verantwoordelijk zijn voor de meeste sterfgevallen onder zeevogels. Uit onderzoek van stichting de Noordzee[2] blijkt dat steeds meer gemeenten ballonoplatingen verbieden. Inmiddels heeft 41% van de gemeenten een verbod op ballonoplatingen. De Partij voor de Dieren fractie hoopt dat in het gebied van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht alle gemeenten actief beleid tegen ballonnen (gaan) voeren en ballonoplatingen verbieden. Er komen namelijk ook in het gebied van ons waterschap ballonnen in de natuur en het water terecht. In de Ballonnenmonitor 2020 van stichting de Noordzee is te zien dat bepaalde gemeenten in het gebied nu nog geen beleid of verbod hebben met betrekking tot het oplaten van ballonnen, zoals de gemeenten Diemen, Stichtse Vecht en Aalsmeer.

1. Hoe beoordeelt het Dagelijks Bestuur het tegengaan van het uitdelen en oplaten van ballonnen in de strijd tegen de plastic soup?

2. Is het waterschap betrokken bij het ontmoedigen en verbieden van ballonoplatingen? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

3. Is het Dagelijks Bestuur bereid om met gemeenten in het gebied van het waterschap in overleg te treden over de mogelijkheden voor een verbod op het oplaten van ballonnen? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

J.F. Bloemberg-Issa
Partij voor de Dieren

[1] https://www.nature.com/articles/s41598-018-36585-9

[2] https://www.noordzee.nl/aantal-gemeenten-met-verbod-op-ballonoplatingen-in-een-jaar-verdubbeld-2/

Indiendatum: 2 aug. 2020
Antwoorddatum: 8 sep. 2020

1. Hoe beoordeelt het Dagelijks Bestuur het tegengaan van het uitdelen en

oplaten van ballonnen in de strijd tegen de plastic soup?

Het DB staat achter de strijd tegen de plastic soup en beoordeelt het tegengaan van

het oplaten van ballonnen positief. De zorg voor schoon water, van goede

ecologische en chemische kwaliteit, is een van de kerntaken van het waterschap. Het

DB is zich zeer bewust van het feit dat de waterkwaliteit nadelig wordt beïnvloed door

de aanwezigheid van (micro)plastics. In de vorige bestuursperiode is de Strategie

Microverontreinigingen (BBV18.0127) door het AB vastgesteld, waarin de aanpak

van vervuiling door (micro)plastics in ons water is beschreven. Daaropvolgend, als

uitvoeringsmaatregel uit de strategie, doet AGV mee aan het veldonderzoek met de

Bubble Barrier in het Westerdok (BBV19.0063). Recent heeft het bestuur de

intentieverklaring Community of Practice Plastics (CoPP) ondertekent (BBV20.0181).

Dit samenwerkingsverband faciliteert het delen van kennis over de aanpak van de

plasticproblematiek in het water.

2. Is het waterschap betrokken bij het ontmoedigen en verbieden van

ballonoplatingen? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

Het Waterschap is hier niet actief bij betrokken. Vanuit haar taken en bevoegdheden

is het Waterschap niet de aangewezen organisatie om hier tegen op te treden, die

verantwoordelijkheid ligt bij de gemeenten (bijvoorbeeld via de Algemene Plaatselijke

Verordening).

Wat betreft het ontmoedigen richt het DB zich op alle plastics die in het water

terechtkomen. In communicatie-uitingen vanuit het Waterschap over plastics in

water, bijvoorbeeld bij de lancering van de Bubble Barrier, wordt de boodschap dat

we met elkaar moeten voorkomen dat plastic in ons water terecht komt (en waarom)

altijd meegegeven.

zie: https://www.facebook.com/water...barrier/431420234464024/

3. Is het Dagelijks Bestuur bereid om met gemeenten in het gebied van het

waterschap in overleg te treden over de mogelijkheden voor een verbod op het

oplaten van ballonnen? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Zoals ook opgenomen in het uitvoeringsprogramma ‘Waterbetrokken’ werkt het DB in

de breedte aan een aanpak om te voorkomen dat plastics in het water belanden. Dit

wordt vormgegeven door de uitwerking van een ‘actieprogramma plastics’. Op basis

van dit actieprogramma gaat het DB ook in gesprek met andere partijen over de

actiepunten waarvoor samenwerking met andere partijen noodzakelijk is om het

probleem aan te pakken. De mogelijkheid van een oplaatverbod binnen de inliggende

gemeenten (voor zover deze plannen er nog niet zijn) wordt in die gesprekken

meegenomen. De verwachting is dat het actieprogramma in Q1 2021 kan worden

gedeeld met het AB.

Het Dagelijks bestuur

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over twee nieuwsberichten over een gat in de Winkeldijk bij Abcoude

Lees verder

Schriftelijke vragen over botulisme

Lees verder