Schrif­te­lijke vragen inzake het vanuit de water­schappen oppakken van klimaat­maat­re­gelen


Indiendatum: 3 nov. 2020

Volgens uitspraak van het Gerechtshof Den Haag moet de Nederlandse Staat de uitstoot van broeikasgassen vóór het einde van 2020 met tenminste 25% verminderen ten opzichte van 1990. Urgenda heeft eerder een maatregelenpakket opgesteld voor extra reductie waarmee het reductiedoel voor 2020 kan worden behaald.[1] Het kabinet heeft afgelopen april maatregelen genomen voor extra CO2-reductie waarin ook verschillende suggesties van Urgenda zijn overgenomen.[2] Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het CBS, het RIVM en de Raad van State hebben afgelopen week een alarmerend signaal afgegeven over het klimaatbeleid. Er werd bekend dat de klimaatdoelen voor 2020 (25% CO2-reductie) en de komende jaren hoogstwaarschijnlijk niet gehaald worden.[3],[4] Zo wordt in de Klimaat- en Energieverkenning geconstateerd dat de uitstoot van broeikasgassen in 2030 niet met 49% maar slechts met 34% lijkt te dalen: 15% te weinig. Klimaatverandering en de opwarming van de aarde vormen een bedreiging voor miljarden mensen, dieren en planten. We hebben nu al te maken met ongewone weersomstandigheden als gevolg van de verandering van het klimaat, zoals droogte, overstromingen, orkanen en onberekenbaar geworden regenseizoenen. De Partij voor de Dieren fractie is van mening dat ook in de waterschappen extra maatregelen genomen en versneld moeten worden die bijdragen aan de forse inzet die nodig is om de klimaatdoelstellingen te halen.

1. Is het Dagelijks Bestuur bereid om aan te geven of tussen de geïnventariseerde maatregelen van Urgenda geschikte voorstellen staan om in het waterschap over te nemen en zo bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen? Welke afwegingen worden hierover gemaakt?

2. Worden tussen de waterschappen succesvol geïntroduceerde klimaatmaatregelen voor extra CO2-reductie met elkaar gedeeld of uitgewisseld en overgenomen? Zo ja, kan het Dagelijks Bestuur hier voorbeelden van noemen?

3. Is het Dagelijks Bestuur bereid om, bijvoorbeeld via de Unie van Waterschappen, gezamenlijk klimaatmaatregelen die voor extra CO2-reductie zorgen, op te pakken? Zo ja, op welke wijze en welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Namens de fractie Partij voor de Dieren,

J.F. Bloemberg-Issa


[1] https://www.urgenda.nl/themas/klimaat-en-energie/40-puntenplan/

[2] https://www.rijksoverheid https://www.urgenda.nl/themas/klimaat-en-energie/40-puntenplan/.nl/actueel/nieuws/2020/04/24/kabinet-neemt-maatregelen-voor-extra-co2-reductie

[3] https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/30/pbl-kabinet-haalt-klimaatdoel-2030-niet-a4018064

[4] https://www.ad.nl/politiek/ondanks-coronacrisis-worden-klimaatdoelen-niet-gehaald-snel-extra-maatregelen-nodig~abc2aefc/