Schrif­te­lijke vragen inzake het vanuit de water­schappen oppakken van klimaat­maat­re­gelen


Indiendatum: 3 nov. 2020

Volgens uitspraak van het Gerechtshof Den Haag moet de Nederlandse Staat de uitstoot van broeikasgassen vóór het einde van 2020 met tenminste 25% verminderen ten opzichte van 1990. Urgenda heeft eerder een maatregelenpakket opgesteld voor extra reductie waarmee het reductiedoel voor 2020 kan worden behaald.[1] Het kabinet heeft afgelopen april maatregelen genomen voor extra CO2-reductie waarin ook verschillende suggesties van Urgenda zijn overgenomen.[2] Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het CBS, het RIVM en de Raad van State hebben afgelopen week een alarmerend signaal afgegeven over het klimaatbeleid. Er werd bekend dat de klimaatdoelen voor 2020 (25% CO2-reductie) en de komende jaren hoogstwaarschijnlijk niet gehaald worden.[3],[4] Zo wordt in de Klimaat- en Energieverkenning geconstateerd dat de uitstoot van broeikasgassen in 2030 niet met 49% maar slechts met 34% lijkt te dalen: 15% te weinig. Klimaatverandering en de opwarming van de aarde vormen een bedreiging voor miljarden mensen, dieren en planten. We hebben nu al te maken met ongewone weersomstandigheden als gevolg van de verandering van het klimaat, zoals droogte, overstromingen, orkanen en onberekenbaar geworden regenseizoenen. De Partij voor de Dieren fractie is van mening dat ook in de waterschappen extra maatregelen genomen en versneld moeten worden die bijdragen aan de forse inzet die nodig is om de klimaatdoelstellingen te halen.

1. Is het Dagelijks Bestuur bereid om aan te geven of tussen de geïnventariseerde maatregelen van Urgenda geschikte voorstellen staan om in het waterschap over te nemen en zo bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen? Welke afwegingen worden hierover gemaakt?

2. Worden tussen de waterschappen succesvol geïntroduceerde klimaatmaatregelen voor extra CO2-reductie met elkaar gedeeld of uitgewisseld en overgenomen? Zo ja, kan het Dagelijks Bestuur hier voorbeelden van noemen?

3. Is het Dagelijks Bestuur bereid om, bijvoorbeeld via de Unie van Waterschappen, gezamenlijk klimaatmaatregelen die voor extra CO2-reductie zorgen, op te pakken? Zo ja, op welke wijze en welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Namens de fractie Partij voor de Dieren,

J.F. Bloemberg-Issa


[1] https://www.urgenda.nl/themas/klimaat-en-energie/40-puntenplan/

[2] https://www.rijksoverheid https://www.urgenda.nl/themas/klimaat-en-energie/40-puntenplan/.nl/actueel/nieuws/2020/04/24/kabinet-neemt-maatregelen-voor-extra-co2-reductie

[3] https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/30/pbl-kabinet-haalt-klimaatdoel-2030-niet-a4018064

[4] https://www.ad.nl/politiek/ondanks-coronacrisis-worden-klimaatdoelen-niet-gehaald-snel-extra-maatregelen-nodig~abc2aefc/

Indiendatum: 3 nov. 2020
Antwoorddatum: 8 dec. 2020

1. Is het Dagelijks Bestuur bereid om aan te geven of tussen de geïnventariseerde
maatregelen van Urgenda geschikte voorstellen staan om in het waterschap over te nemen en zo bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen? Welke afwegingen worden hierover gemaakt?

Antwoord:

Deze vraag is ook aan de orde geweest in de AB-vergadering van 28 november 2019 naar aanleiding van de door de PvdD (M-51) bij de begrotingsbehandeling 2019 ingediende motie ‘Klimaatmaatregelen Urgenda’. Het DB heeft ter vergadering in reactie op de motie al aangegeven dat ons waterschap die maatregelen betrekt bij onze ambities voor de mitigatie van klimaatverandering. AGV heeft al veel CO2-reducerende maatregelen genomen in de afgelopen jaren die op de lijst van maatregelen van Urgenda staan en gaat daar de komende jaren mee door. Bij het doorlopen van het 54-punten plan kan geconstateerd worden dat AGV, op die maatregelen die van toepassing zijn op een waterschap, ook uitvoering geeft aan
deze maatregelen.

Het betreft maatregelen die gaan over:
 energiebesparing , bijvoorbeeld door maatregel 5: verlichting uitzetten na
werktijd, maatregel 13: actieplan voor elektromotoren, maatregel 25: anders
reizende opwekking, maatregel 30: APK voor gebouwen, en;
 het opwekken van duurzame energie, bijvoorbeeld maatregel 20:
zonnepanelen op overheidsgebouwenreductie van CO2.
 het opvolging geven aan maatregel 12: versneld vernatten van veenweide
om CO2 emissies te reduceren. Dit is onderdeel van het
bodemdalingsbeleid en Nota Peilbeheer
Het ‘laaghangend fruit’ is of wordt doelgericht op deze punten geoogst.
Er wordt tevens naar maatregelen gezocht die verder reiken dan deze maatregelen.
In het uitvoeringsprogramma Waterbetrokken is een onderzoekrapport en
adviesnotitie opgenomen waarin maatregelen onderzocht worden die haalbaar worden met rekenmethodes op basis van een CO2-prijs en toekomstige vermeden kosten aan opwekking van duurzame energie. We kijken daarbij naar energiebesparingsmaatregelen, maar ook naar maatregelen voor reductie van broeikasgassen, zoals CH4 en N2O.
Daarnaast werkt AGV aan een visie AGV Circulair 2050. Ook dit geeft
aanknopingspunten om het aantal maatregelen van de lijst uit te breiden. Een
concreet punt dat hierbij in beeld is, is het aanbestedingsbeleid versneld
verduurzamen, waardoor ook via deze weg milieu-impact wordt gerealiseerd. Dit raakt aan maatregel 28: Co2 prestatieladder en maatregel 37: duurzamer asfalt.
Deze punten worden opgepakt in de beleidsvorming ten aanzien van AGV Circulair 2050.
Er is bovendien ook ambtelijk contact met Urgenda om waar mogelijk samen te kijken naar kansen om de maatregelen uit te voeren.

2. Worden tussen de waterschappen succesvol geïntroduceerde klimaatmaatregelen voor extra CO2-reductie met elkaar gedeeld of uitgewisseld en overgenomen? Zo ja, kan het Dagelijks Bestuur hier voorbeelden van noemen?

Antwoord:
Ja, er is veel kennisuitwisseling tussen de waterschappen op het gebied van
klimaatmaatregelen. Een drietal voorbeelden van dit soort uitwisselingen:
- AGV neemt deel aan de community of practice (CoP) lachgas
(https://www.stowa.nl/onderwerp...emissies/community-practice-lachgas)
- AGV kent het thema Bodemdaling in haar onderzoeks- en
innovatieprogramma, waarbij actieve uitwisseling met het
onderzoeksprogramma broeikasgassen veenweiden van STOWA
plaatsvindt, onder andere door een vertegenwoordiging in de
begeleidingscommissie.
(https://www.stowa.nl/onderwerp...emissies/nationaal-onderzoeksprogramma-broeikasgassen)
- Uitwisseling van informatie ten aanzien van de invoering van de CO2-
prestatieladder vind plaats met en de Unie van Waterschappen, die
onderzoek heeft gedaan naar de mogelijke toepassing van de CO2
prestatieladder als opvolger voor de dit jaar aflopende MJA3 3.

3. Is het Dagelijks Bestuur bereid om, bijvoorbeeld via de Unie van Waterschappen, gezamenlijk klimaatmaatregelen die voor extra CO2-reductie zorgen, op te pakken?
Zo ja, op welke wijze en welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Klimaatmaatregelen oppakken met de Unie heeft meerwaarde waar het gaat over onderwerpen die overkoepelend van belang zijn voor de waterschappen. Tot op heden ging dat in veel gevallen vooral om kennisontwikkeling en kennisdeling (zie ook de thema’s onder de vorige vraag). Recent is binnen de Unie afgesproken om in 2021 een Strategie Circulaire Waterschappen te ontwikkeling die de ambities van de waterschappen zal concretiseren en van een routekaart zal voorzien. Ook op duurzaam opdrachtgeverschap loopt een gezamenlijk traject via de Unie dat in 2021 zal uitmonden in een nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid. En er vinden gesprekken plaats of ook voor de ambitie klimaatneutraal in 2050 de waterschappen gezamenlijk een strategie gaan ontwikkelen. AGV is bestuurlijk en ambtelijk bij deze
trajecten betrokken. De uiteindelijke implementatie van maatregelen zal echter vooral binnen AGV zelf moeten plaatsvinden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over vervuiling rondom kunstgrasvelden

Lees verder

Schriftelijke vragen over ecologisch verantwoord zaaien

Lees verder