Schrif­te­lijke vragen over ecolo­gisch verant­woord zaaien


Indiendatum: feb. 2021

Het gaat niet goed met de insectenpopulatie en dit heeft invloed op de biodiversiteit. Bermen en groenstroken zijn belangrijk in het buitengebied en in het bebouwde gebied als ze op de juiste manier beheerd worden kunnen ze een belangrijke bijdrage leveren aan de biodiversiteit in Nederland.[1]

De Partij voor de Dieren vindt dat oevers natuurlijk en diervriendelijk moeten zijn door een optimale ontwikkeling van een kruidenrijke vegetatie met veel bloemen. Dit kunnen we bereiken door rekening te houden met vlinders, bijen en andere insecten, in het beheer van de bermen, oevers en dijken.

Een van de oorzaken van de achteruitgang van insecten is voldoende voedsel van nectar en/of stuifmeel van inheemse bloemen.[2]Regulier mengsels bevatten exoten waarvan de bloemen te laat/vroeg bloeien voor de insecten. Onlangs nog bleek uit onderzoek[3] dat inheemse zaadmengsels veel beter zijn om biodiversiteit te krijgen dan de zogenaamde 'carnavalsmengsels' met uitheemse soorten.

De Partij voor de Dieren vindt dat het waterschap de bewustwording hierover bij het publiek kan vergroten. Daarbij zouden vormen van zelfbeheer een eenvoudig middel kunnen zijn. Bezorgde burgers en werkgroepen zouden een stukje waterschap groen kunnen inzaaien en in eigen beheer nemen.: zodat iedereen zijn steentje kan bijdrage aan de biodiversiteit en insecten.

1. Is er een zaaibeleid binnen het waterschap Amstel, Gooi en Vecht? Zo ja, in welk beleid zit dit en wordt er rekening gehouden met insectvriendelijke bermen? Zo nee, is het Dagelijks Bestuur van plan om dit te ontwikkelen?

2. Wordt er in het zaaibeleid rekening gehouden dat er in de bloemenzaadmengsels uitsluitend inheemse soorten zitten en zijn er andere criteria van toepassing zoals biologische certificering?

In de beantwoording van de schriftelijke vragen van mei 2020 over het maaibeleid is aangegeven dat het waterschap percelen die in eigendom zijn van AGV voor een deel worden verpacht. In dat geval ligt de verantwoordelijkheid bij de pachter. De gemeenten hebben geen verantwoordelijkheid voor het beheer op terreinen van AGV. Wel is er afstemming over het te voeren natuurvriendelijk maaibeheer op bepaalde dijktrajecten die in eigendom van de gemeente zijn. Vragensteller denkt bijvoorbeeld aan situaties bij de watergangen en sloten, zoals in Watergraafsmeer bij de Kruislaan.

3. Geldt deze beheerverantwoordelijkheid ook voor het zaaibeleid? Zou het DB een voorbeeld kunnen geven hoe dat in de praktijk is geregeld bijvoorbeeld bij bovengenoemde situatie in het Watergraafsmeer?

Dr. Prof mark van de Twist gaf in zijn inspirerende presentatie(2-12 2020)[4] al ter overweging dat overheden zich meer kunnen terugtrekken, vooral op dit soort microniveau situaties. De burgers zouden zelf initiatief kunnen nemen voor zaken die voor hun relevant zijn, maar voor het waterschap niet zo.

4. Is er in het beleid en/of de Waterschapverordening de mogelijkheid opgenomen voor zelfbeheer van betrokken omwonenden op AGV stukken groen, zoals bij de pachters al min of meer gebeurt? Zo ja, kan het DB een voorbeeld noemen bijvoorbeeld bij dijken, bij gemalen die niet verpacht worden, zoals gemalen (Gemaal Stadwijck), op dijken zoals de Lineauskade, Ringdijk etc.

5. Als er een groep bewoners, bijvoorbeeld aan de Lineauskade, zelf een dijk wil inzaaien voor de bijen kan dat dan en zo ja welke criteria gelden daarvoor?

Namens de fractie Partij voor de Dieren,

M. Blom


[1] Nature today 2018; https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=24827

[2] https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/tuinieren-voor-vlinders/vlinderplanten

[3] https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=24827

[4] inspirerende presentatie(2-12 2020) op minuut 32.

Indiendatum: feb. 2021
Antwoorddatum: 10 mrt. 2021

1. AGV heeft nu nog geen specifiek zaaibeleid. Op korte termijn wordt het Biodiversiteitsherstelplan van AGV geagendeerd in de Commissie voor Advies, waarin ook op dit vraagstuk ingegaan wordt.

2. Zoals aangegeven heeft AGV nu nog geen beleid op dit terrein. Wel gebruikt het waterschap bloem/kruidenzaadmengsels met alleen inheemse soorten. Biologische certificering voor deze wilde kruidenmengsels is niet beschikbaar, omdat ze niet specifiek gekweekt worden voor de oogst, maar vrijkomen bij het maaien van natuurlijk beheerde percelen met bestaande kruidenmengsels.

3. Zowel zaaien als maaien zijn onderdeel van beheer. De verantwoordelijkheden gelden dus voor beide beheeraspecten. Aan de Kruislaan is geen waterkering aanwezig, wel zijn er primaire watergangen die door het waterschap worden onderhouden. Voor het onderhoud van het waterschap geldt het ecologisch werkprotocol voor schonen van watergangen. De gemeente Amsterdam is grondeigenaar en voert het onderhoud uit op de aangrenzende bermen rondom de sportvelden aan de Kruislaan. In het biodiversiteitsherstelplan dat op korte termijn is geagendeerd in de Commissie voor Advies zal aandacht gegeven worden aan de afstemming van biodiversiteitsbeleid met gemeenten en provincies.

4. Nee, deze mogelijkheid is niet specifiek in beleid of in de Waterschapsverordening opgenomen. Terreinen rond bijvoorbeeld gemalen en zuiveringen, zijn bovendien niet toegankelijk voor derden. Hier heeft AGV zelf het onderhoud.

5. Initiatieven van omwonenden om de biodiversiteit (op dijken) te verbeteren worden in principe positief gewaardeerd door het waterschap. Wel wil het waterschap over de uitvoering van een dergelijk idee kunnen adviseren en zo nodig voorwaarden stellen. Op een dijk mag je bijvoorbeeld niet zonder meer zelf aan de slag om de vegetatie aan te passen, want deze maakt onderdeel uit van de erosiebestendigheid van de dijk en is dus belangrijk voor de veiligheid. Bovendien hoort bij inzaaien met een kruidenrijk mengsel, een bijpassend maaionderhoud, omdat de vegetatie anders geen kans van slagen heeft. We zijn momenteel op een aantal dijktrajecten in de vorm van pilots bezig met het door zaaien van bestaande vegetaties met extra kruiden. Het is nu nog te vroeg om hier duidelijk advies over te kunnen geven aan bewoners zodat zij hier zelf op een veilige manier mee verder kunnen gaan. Naast advies over de uitvoering, wil het waterschap in voorkomende gevallen ook afspraken maken met bewoners over beheer en over continuïteit.

Het Dagelijks Bestuur

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake het vanuit de waterschappen oppakken van klimaatmaatregelen

Lees verder

Schriftelijke vragen over de rampzalige werkzaamheden in het Diemerpark langs de ARK

Lees verder