Schrif­te­lijke vragen over vervuiling rondom kunst­gras­velden


Indiendatum: 1 okt. 2020

Schriftelijke vragen van de leden Blom en Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren) inzake vervuiling rondom kunstgrasvelden

Op kunstgrasvelden worden rubberen korrels gebruikt. De rubberkorrels, gemaakt van autobanden, bevatten diverse giftige stoffen, zoals de zware metalen zink en kobalt. In 2017 heeft het Tv-programma Zembla aangetoond dat het afgespoelde regenwater van een kunstgrasveld vervuild kan zijn.[1] Uit onderzoek dat is uitgevoerd door het RIVM, is gebleken dat het gebruik van rubbergranulaat in kunstgrasvelden leidt tot verhoogde concentraties vervuilende stoffen in de bermen rondom de velden. Ook zijn er sterke aanwijzingen dat het drainagewater dat van de velden komt is verontreinigd. Dat concludeert het RIVM na onderzoek bij tien verschillende kunstgrasvelden waarvan een veld binnen de inliggende gemeenten ligt, namelijk in Uithoorn.[2]

In 2018 kwam een bericht met het standpunt van de Unie van Waterschappen[3] dat een aanvullende milieurapportage voor rubbergranulaat moet worden opgenomen in de zorgplicht. De zorgplicht is wettelijk verplicht en houdt in dat iedereen voldoende zorg voor het milieu in acht moet nemen. De Partij voor de Dieren-fractie is er voorstander van om naleving op de zorgplicht voldoende te controleren.

Naast de vervuiling van de bermgrond is ook onderzoek gedaan naar vervuiling van het drainagewater en het water in de sloten nabij de kunstgrasvelden. Dat laatste is gedaan in samenwerking met Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA)[4]. In het drainagewater worden bij vier velden verhoogde concentraties van stoffen gevonden die mogelijk afkomstig zijn van rubbergranulaat. Op één van deze locaties werd er een zeer sterke verhoging gevonden van zink. Daar werd de norm voor oppervlaktewater ruim 250 keer overschreden en die voor kobalt ruim 15 keer. In de bagger onder in de sloten zijn er hogere hoeveelheden stoffen gezien die uit rubbergranulaat kunnen komen. De stoffen komen via het drainagewater van de velden in de sloten terecht en verplaatsen zich dan naar de bodem (de bagger). Bij twee velden zat er zoveel zink in de bagger dat die niet mag worden verspreid in oppervlaktewater en op land. De bagger bleek op meerdere meetlocaties verontreinigd met kobalt, zink en minerale olie. Zink kan gevolgen hebben voor organismen in bodem en water. De meeste van die stoffen kunnen neerslaan als bagger op de slootbodem.[5]

De Partij voor de Dieren heeft de volgende vragen met betrekking tot mogelijke vervuiling rondom kunstgrasvelden.

  1. Is het Dagelijks Bestuur op de hoogte van genoemde onderzoeken?
  2. Heeft het waterschap AGV, naast het genoemd onderzoek in Uithoorn, aanvullend onderzoek laten doen naar vervuiling in het water of het slib van de afwateringskanalen nabij kunstgrasvelden?
    1. Zo ja, is er verontreiniging is aangetroffen in het water en/of slib? In welke hoeveel heden en wat is het effect op de ecologisch waterkwaliteit?
    2. Zo nee, waarom niet?
  3. Is bekend of er nog rubbergranulaat in nieuwe kunstgrasvelden gebruikt wordt? Indien dit het geval is, waarom worden milieuvriendelijkere alternatieven die geen gevaar opleveren voor de gezondheid niet standaard gebruikt?
  4. Welke rol zou het waterschap kunnen vervullen in ontmoediging van het gebruik van rubbergranulaat kunstgras korrels, en het vervangen van rubbergranulaat korrels door biologisch afbreekbaar materiaal zoals kurk of kokos in te laten strooien op kunstgrasvelden? Graag een toelichting.


Namens de Fractie Partij voor de Dieren,
M.L. Blom
J.F. Bloemberg-Issa


[1] https://www.bnnvara.nl/zembla/...

[2] https://www.rivm.nl/nieuws/rubbergranulaat-op-kunstgrasvelden-milieubelastend

[3] https://www.uvw.nl/kamer-debat...

[4] https://www.stowa.nl/sites/def...

[5] https://www.rivm.nl/rubbergran...