Schrif­te­lijke vragen over de ramp­zalige werk­zaam­heden in het Diemerpark langs de ARK


Indiendatum: 16 mrt. 2021

Het gaat niet goed met de biodiversiteit en we hebben elke centimeter ecologisch zone nodig. De fractie van de Partij voor de Dieren is erg geschrokken van het bericht dat vorige week in de Amsterdam Rijn Kanaal zone (ARK-zone) in het Diemerpark, een ecologische verbindingszone die deel uitmaakt van het NNN, een ravage is aangericht om een watergang vrij te maken. De schade volgens Vrienden van het Diemerpark is enorm: het leef- en broedgebied van talloze vogelsoorten (waaronder rodelijstsoorten zoals de nachtegaal en de spotvogel) is vernield, vlak voor het broedseizoen. Over het hele westelijke deel van de centrale sloot is de noordelijke oever volledig kaal gekapt (en deels de zuidelijke oever), van Nesciobrug tot paddenpoelen, ongeveer 1 km. Niet alleen zijn nagenoeg alle bomen gekapt, ook het struweel is over een grote breedte verwijderd. Doordat werkers met groot en zwaar materieel met rupsbanden de beschermde ARK-zone zijn ingereden zijn brede openingen in de begroeiing ontstaan en is bovendien o.a. de westelijke bloemen- en kruidenrijke berm, die erg belangrijk is voor vlinders en insecten, van de Nesciobrug tot de paddenpoelen platgewalst. Dit soort berichten laten zien dat bij onderhoud werkzaamheden veel mis kan gaan en de effecten meteen erg groot zijn. Het artikel van de Parool van 9 maart[1] laat weer zien hoe belangrijk het is dat er duidelijk afspraken worden gemaakt en de verantwoordelijkheden van het waterschap en de gemeente in Waternet duidelijk moeten zijn voor zowel de gemeente raad van Amsterdam en het waterschap Amstel Gooi en Vecht.

 1. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Wat is er bij de gemeente, het waterschap, de aannemer en/of andere partij misgegaan? Wie waren er betrokken en hoe is de communicatie tussen betrokkenen verlopen? Waarom was de natuurwaarde van het beschermde gebied (klaarblijkelijk) niet bij iedereen bekend? Graag een uitgebreide toelichting over de gang van zaken.
 2. Volgens het facebookaccount ‘Red de Amsterdamse Parken’[2] zou het stadsdeel door het Waterschap verplicht zijn geweest de watergang voldoende diep te houden. Toen het waterschap constateerde dat dit niet gebeurd was zou een aannemer de opdracht gekregen hebben om in te grijpen. Klopt het dat het waterschap deze opdracht heeft gegeven aan de aannemer?
 3. Waar is de gemeente voor verantwoordelijk en waar is het waterschap verantwoordelijk voor bij onderhoudswerkzaamheden zoals het vrijmaken van watergangen, maaien en baggeren ?
 4. Wie geeft de opdracht voor dit soortwerkzaamheden?
 5. Als het waterschap verantwoordelijk is hoe is de aannemer geïnstrueerd over de benodigde werkzaamheden en waarom is er geen toezicht gehouden op de werkzaamheden in dit kwetsbare beschermde natuurgebied?
 6. Klopt het dat de Wet natuurbescherming is overtreden en er geen kap- of omgevingsvergunningen zijn verleend voor de werkzaamheden die hebben plaatsgevonden?
 7. Wie wordt aansprakelijk gehouden voor de ravage? En wat zijn de gevolgen voor de betreffende partij?
 8. Is het DB van plan nieuwe (strengere) afspraken te maken over ecologisch verantwoord beter beheer? Zo ja, wanneer en welke afspraken?
 9. Kan het DB de schade in het gebied in kaart brengen? Hoeveel en wat voor bomen zijn verwijderd? Hoeveel struweel en wat voor soort? Wat is de verwachte invloed van de aangerichte schade op de biodiversiteit? Worden de onderzoeksresultaten gebruiken om het gebied z.s.m. te herstellen?
 10. De plantensoort grote kaardebol, voedsel van bijv. putters, zou volledig zijn verdwenen door de vernielingen. Gaat waternet ervoor zorgen dat waardevolle planten die als voedsel dienen voor in het gebied levende dieren snel in voldoende mate worden herplant?
 11. Hoe gaat Waternet (zowel de Gemeente Amsterdam en het waterschap AGV) in de toekomst dergelijke beheermisstanden in natuurgebieden en ecologische stroken voorkomen worden? Welke lessen worden er door Waternet getrokken uit deze ravage?

Namens de fractie Partij voor de Dieren,

M.Blom

Lid Algemeen Bestuur in het Waterschap AGV


[1] Parool 9 maart

[2] https://www.facebook.com/reddeamsterdamseparken

Indiendatum: 16 mrt. 2021
Antwoorddatum: 15 apr. 2021

Op 15 maart 2021 heeft de fractie Partij voor de Dieren schriftelijke vragen gesteld inzake schade bij werkzaamheden in het Diemerpark langs de ARK naar aanleiding van bericht in het Parool https://mwnl.eu/kuyuBwa/2PJ4xIVpdE. In dit memo zijn de vragen beantwoord.

Het is belangrijk dat het water in sloten en vaarten goed kan doorstromen. Het waterschap AGV controleert jaarlijks de watergangen tijdens de zogenaamde najaarsschouw in het gebied. De eigenaar van een sloot, vaart of duiker moet zorgen dat deze voldoende schoon is. Is de sloot, vaart of duiker niet schoon genoeg dan krijgt de eigenaar een brief met het verzoek om binnen 2 weken te zorgen dat de watergang wordt schoon gemaakt. Daarbij wordt ook verwezen naar de gedragscode Wet Natuurbescherming voor waterschappen.

1. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Wat is er bij de gemeente, het waterschap, de aannemer en/of andere partij misgegaan? Wie waren er betrokken en hoe is de communicatie tussen betrokkenen verlopen? Waarom was de natuurwaarde van het beschermde gebied (klaarblijkelijk) niet bij iedereen bekend? Graag een uitgebreide toelichting over de gang van zaken.

Antwoord:
Eigenaar van het Diemerpark is de gemeente Amsterdam. Zij is als zodanig verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het Diemerpark, inclusief de zich daarin bevindende sloten. Het waterschap AGV is bevoegd gezag krachtens de Waterschapswet gestelde bepalingen en ziet vandaaruit toe op de juiste naleving van de Keur AGV. In dit specifieke geval gaat het over of er in watergangen (sloten) sprake is van overmatige plantengroei. Doel daarvan is het waarborgen van voldoende water aan- en afvoer. Bij controle in het najaar van 2020 van de ARK-zone in het Diemerpark (het gebied tussen de Diemerzeedijk en het Amsterdam-Rijnkanaal) heeft AGV vastgesteld dat de watergangen (sloten) aldaar niet voldoende geschoond waren en er sprake was van overmatige plantengroei. Het waterschap AGV heeft als bevoegd gezag de gemeente Amsterdam in november 2020 aangeschreven en haar geattendeerd op haar zorgplicht.

2. Volgens het facebookaccount ‘Red de Amsterdamse Parken’ zou het stadsdeel door het Waterschap verplicht zijn geweest de watergang voldoende diep te houden. Toen het waterschap constateerde dat dit niet gebeurd was zou een aannemer de opdracht gekregen hebben om in te grijpen. Klopt het dat het waterschap deze opdracht heeft gegeven aan de aannemer?

Antwoord:
Het Waterschap heeft de opdracht hiertoe niet gegeven. Tijdens de najaarssschouw kijkt het waterschap AGV naar overmatige plantengroei in de watergangen en niet naar de diepte daarvan (zie ook antwoord onder vraag 1).

3. Waar is de gemeente voor verantwoordelijk en waar is het waterschap verantwoordelijk voor bij onderhoudswerkzaamheden zoals het vrijmaken van watergangen, maaien en baggeren ?

Antwoord:
Het waterschap AGV is verantwoordelijk voor het onderhoud van primaire watergangen. De sloten in de ARK-zone behoren daar niet toe. Hier is de eigenaar of gebruiker van de ondergrond, i.c. de gemeente Amsterdam onderhoudsplichtig.

4. Wie geeft de opdracht voor dit soortwerkzaamheden?

Antwoord:
Degene die volgens de Keur AGV onderhoudsplichtig is (zie hiervoor ook het antwoord onder vraag 3), i.c. de gemeente Amsterdam.

5. Als het waterschap verantwoordelijk is hoe is de aannemer geïnstrueerd over de benodigde werkzaamheden en waarom is er geen toezicht gehouden op de werkzaamheden in dit kwetsbare beschermde natuurgebied?

Antwoord:
Waternet is voor het onderhouden van de betreffende watergangen (sloten) in de ARK-zone niet verantwoordelijk. Dat is de onderhoudsplichtige, ic. de gemeente Amsterdam.

6. Klopt het dat de Wet natuurbescherming is overtreden en er geen kap- of omgevingsvergunningen zijn verleend voor de werkzaamheden die hebben plaatsgevonden?

Antwoord:
Het Waterschap AGV kan deze vraag niet beantwoorden. De verantwoordelijkheid hiervoor en de kennis hiervan liggen bij de gemeente Amsterdam, ook als het gaat om het wel of niet verlenen van de kap- of omgevingsvergunningen en het naleven van de Wet natuurbescherming.

7. Wie wordt aansprakelijk gehouden voor de ravage? En wat zijn de gevolgen voor de betreffende partij?

Antwoord:
Het antwoord op deze vraag ligt bij de opdrachtgever, i.c. de gemeente Amsterdam.

8. Is het DB van plan nieuwe (strengere) afspraken te maken over ecologisch verantwoord beter beheer? Zo ja, wanneer en welke afspraken?

Antwoord:
Het Waterschap heeft vorig jaar het onderhoudsprogramma secundaire wateren vastgesteld wat zich richt op ecologisch verantwoord beheer en onderhoud.

9. Kan het DB de schade in het gebied in kaart brengen? Hoeveel en wat voor bomen zijn verwijderd? Hoeveel struweel en wat voor soort? Wat is de verwachte invloed van de aangerichte schade op de biodiversiteit? Worden de onderzoeksresultaten gebruiken om het gebied z.s.m. te herstellen?

Antwoord:
Het DB is niet bevoegd en of in positie om deze vraag te beantwoorden. Ook hier geldt dat de gemeente Amsterdam het antwoord op deze vraag kan of moet geven.

10. De plantensoort grote kaardebol, voedsel van bijv. putters, zou volledig zijn verdwenen door de vernielingen. Gaat waternet ervoor zorgen dat waardevolle planten die als voedsel dienen voor in het gebied levende dieren snel in voldoende mate worden herplant?

Antwoord:
Het waterschap AGV zorgt niet voor herplanting. De gemeente Amsterdam is eigenaar van het Diemerpark.

11. Hoe gaat Waternet (zowel de Gemeente Amsterdam en het waterschap AGV) in de toekomst dergelijke beheermisstanden in natuurgebieden en ecologische stroken voorkomen worden? Welke lessen worden er door Waternet getrokken uit deze ravage?

Antwoord:
Waternet houdt zich aan de gedragscode Wet Natuurbescherming voor waterschappen en verwijst in de verstuurde schouwbrieven en op haar website naar deze gedragscode. https://www.uvw.nl/wp-content/uploads/2019/01/Gedragscode-Wet-natuurbescherming-voor-waterschappen-2019.pdf

Het Dagelijks bestuur

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over ecologisch verantwoord zaaien

Lees verder

Vragen over een meer ecologisch maaibeleid

Lees verder