Schrif­te­lijke vragen over de ramp­zalige werk­zaam­heden in het Diemerpark langs de ARK


Indiendatum: 16 mrt. 2021

Het gaat niet goed met de biodiversiteit en we hebben elke centimeter ecologisch zone nodig. De fractie van de Partij voor de Dieren is erg geschrokken van het bericht dat vorige week in de Amsterdam Rijn Kanaal zone (ARK-zone) in het Diemerpark, een ecologische verbindingszone die deel uitmaakt van het NNN, een ravage is aangericht om een watergang vrij te maken. De schade volgens Vrienden van het Diemerpark is enorm: het leef- en broedgebied van talloze vogelsoorten (waaronder rodelijstsoorten zoals de nachtegaal en de spotvogel) is vernield, vlak voor het broedseizoen. Over het hele westelijke deel van de centrale sloot is de noordelijke oever volledig kaal gekapt (en deels de zuidelijke oever), van Nesciobrug tot paddenpoelen, ongeveer 1 km. Niet alleen zijn nagenoeg alle bomen gekapt, ook het struweel is over een grote breedte verwijderd. Doordat werkers met groot en zwaar materieel met rupsbanden de beschermde ARK-zone zijn ingereden zijn brede openingen in de begroeiing ontstaan en is bovendien o.a. de westelijke bloemen- en kruidenrijke berm, die erg belangrijk is voor vlinders en insecten, van de Nesciobrug tot de paddenpoelen platgewalst. Dit soort berichten laten zien dat bij onderhoud werkzaamheden veel mis kan gaan en de effecten meteen erg groot zijn. Het artikel van de Parool van 9 maart[1] laat weer zien hoe belangrijk het is dat er duidelijk afspraken worden gemaakt en de verantwoordelijkheden van het waterschap en de gemeente in Waternet duidelijk moeten zijn voor zowel de gemeente raad van Amsterdam en het waterschap Amstel Gooi en Vecht.

 1. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Wat is er bij de gemeente, het waterschap, de aannemer en/of andere partij misgegaan? Wie waren er betrokken en hoe is de communicatie tussen betrokkenen verlopen? Waarom was de natuurwaarde van het beschermde gebied (klaarblijkelijk) niet bij iedereen bekend? Graag een uitgebreide toelichting over de gang van zaken.
 2. Volgens het facebookaccount ‘Red de Amsterdamse Parken’[2] zou het stadsdeel door het Waterschap verplicht zijn geweest de watergang voldoende diep te houden. Toen het waterschap constateerde dat dit niet gebeurd was zou een aannemer de opdracht gekregen hebben om in te grijpen. Klopt het dat het waterschap deze opdracht heeft gegeven aan de aannemer?
 3. Waar is de gemeente voor verantwoordelijk en waar is het waterschap verantwoordelijk voor bij onderhoudswerkzaamheden zoals het vrijmaken van watergangen, maaien en baggeren ?
 4. Wie geeft de opdracht voor dit soortwerkzaamheden?
 5. Als het waterschap verantwoordelijk is hoe is de aannemer geïnstrueerd over de benodigde werkzaamheden en waarom is er geen toezicht gehouden op de werkzaamheden in dit kwetsbare beschermde natuurgebied?
 6. Klopt het dat de Wet natuurbescherming is overtreden en er geen kap- of omgevingsvergunningen zijn verleend voor de werkzaamheden die hebben plaatsgevonden?
 7. Wie wordt aansprakelijk gehouden voor de ravage? En wat zijn de gevolgen voor de betreffende partij?
 8. Is het DB van plan nieuwe (strengere) afspraken te maken over ecologisch verantwoord beter beheer? Zo ja, wanneer en welke afspraken?
 9. Kan het DB de schade in het gebied in kaart brengen? Hoeveel en wat voor bomen zijn verwijderd? Hoeveel struweel en wat voor soort? Wat is de verwachte invloed van de aangerichte schade op de biodiversiteit? Worden de onderzoeksresultaten gebruiken om het gebied z.s.m. te herstellen?
 10. De plantensoort grote kaardebol, voedsel van bijv. putters, zou volledig zijn verdwenen door de vernielingen. Gaat waternet ervoor zorgen dat waardevolle planten die als voedsel dienen voor in het gebied levende dieren snel in voldoende mate worden herplant?
 11. Hoe gaat Waternet (zowel de Gemeente Amsterdam en het waterschap AGV) in de toekomst dergelijke beheermisstanden in natuurgebieden en ecologische stroken voorkomen worden? Welke lessen worden er door Waternet getrokken uit deze ravage?

Namens de fractie Partij voor de Dieren,

M.Blom

Lid Algemeen Bestuur in het Waterschap AGV


[1] Parool 9 maart

[2] https://www.facebook.com/reddeamsterdamseparken